Neste år

Share

I kveld handsama Valle kommunestyre neste år. Det var budsjettet som skulle bli vedteke, og det var mange som hadde innlegg i debatten. Budsjettet var gjort opp med overskot, og dermed var det mange som kunne tenke seg å bruke litt av overskotet på ulike gode føremål.

Mange av desse gode føremåla vart presenterte før matpausen, men budsjettet vart ikkje vedteke før folk hadde fått seg kaffi og vaflar. Vedtaket førte i alle fall til at Valle Radio får 25.000 kroner i tilskot frå kommunen.

Her er det endelege vedtaket:

Vedtak:
1. Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som framgår av skjema § 5-6
Økonomisk oversikt – drift i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
2. Rammer fordelt til dei ulike tenesteområda slik det framgår av skjema § 5-4 Sum
bevilgningar – drift, netto.
3. Investeringar i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering.
4. Låneopptak i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering, på inntil 27,964 mill. kroner, jf kommuneloven §14-15, med avdragstid på 30 år.
5. Lån til utlån gjennom Husbanken si ordning for formidlingslån med 2,0 mill. kroner, avdragstid på inntil 30 år.
6. Endring i gebyr- og betalingssatsar slik det framgår av gebyrregulativet i vedlegg, og med desse endringane:
Pris for plass i barnehagen for 2021 vert vidareførd med same pris som i 2020. Matpris som i dag. Finansiering minka driftsramme økonomiavdelinga.
Ordninga vidareførast 2022 og 2023. Finansiering minka driftsramme økonomiavdelinga.
Pris på SFO vert sett til kr 1500 pr månad for 100% plass, kr 1100 t for 80% plass og kr 700 for 60 % plass. Med verknad frå 01.09.2021. Matpris som i dag. Finansierast med reduksjon i driftsramme teknisk.
7. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt – skattøre – for personlege skattytarar og andre skattytarar skal det for 2021 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsette av Stortinget.
8. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3c på kraftverk mm vert skrive ut innfor
kommunen sine grenser. Skattesatsen i høve § 13 på 7 promille av takstverde vert nytta. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten er delt i fire terminar, jf § 25, med forfall 1. april, 1. juni, 1. august og 1. oktober i budsjettåret.
 Riving av tidlegare Valle menighetshus/tilrettelegging av parkeringsplass kr 200.000,- i 2021. Finansiering utsatt innkjøp av flishoggar kr 200.000,-
 Innkjøp av flishogger i 2022. Finansiering redusere innkjøp av lift i 2022 med kr 200.000,- Lift vert da satt opp i økonomiplanen med kr 300.000,- i 2022
 Tiltaket klatrevegg vert kalla Klatrevegg og ikkje klatrevegg Vallehalli
 Turstiar langsmed åne. Det vert sett i gang arbeid med turstiar i Valle og på Rysstad langsmed åne i henhold til høyringsuttalen om Otra Elvepark frå Valle kommune. Dette skjer i samarbeid med Midt
Agder friluftsråd. Det vert satt av kr 1.mill til arbeidet. Det er ein føresetnad at det og arbeidast med å hente inn framande midlar.
Finansiering kr 1 mill frå fond allmenne interesser 25 199 003
 Kommunestyret er einig i at det vert laga ein plan for pleie og omsorg og at dette vert og å ta opp i planstrategien.
 Det utarbeidast plan for oppgradering/oppussing av Valle bygdeheim. Planen er grunnlag for løyvingar i budsjettet for 2022
 Kommunestyret vil at rådmannen følger konkret opp dei anbefalingane som kjem fram i BDO rapporten vedrørande kommunehelse 7.4 Anbefalingar .
– Innføre en klarere struktur i styringsgruppemøtene. Kommunene bør avgjøre hvor ofte det er hensiktsmessig at styringsgruppen skal møtes, samt sette konkrete agendaer og saksliste.
– Etablere et system for årlig evaluering og rapportering av kommunesamarbeidet, basert på oppsamlet informasjon om finansiering, aktivitet og ressursbruk, samt tjenestetilbud –
kvalitet og – behov fordelt på kommunene.
– Bli enige om, og konkretisere, en plan for hvordan Valle kommune skal involveres i budsjettprosessen i helsetjenesten.
– Konkretisere hva som er forventet av og hvilke arbeidsoppgaver tjenesteleder i Bykle skal ha overfor Valle kommune.
– Det bør utarbeides klare rutiner for ansvar – og oppgavefordeling i samarbeidet mellom psykisk helse og rus i helsetjenesten og pleie – og omsorgstjenesten i Valle kommune. Dette arbeidet bør innvolvere tjenesteledere fra begge områder, samt koordinerende enhet
 Teknisk
Rådmannen vurderer ordninga med teknisk vakt. Om ordninga er naudsynt heile veka, berre i helga eller om teknisk vakt kan fjernast som ordning. Rådmannen si vurdering vert lagd fram for formannskapet innan mars 2021.
 Teleslynge
Det må utarbeidast ein plan for korleis offentlege bygg kan tilretteleggjast for hørselshemma. Td ved bruk av teleslynge.
 Vidareførar tilskot til Valle Radio og kulturmidlar.
 20 % funksjon på stiar og løyper, fortset. Finansiering driftsramme rådmann.
 Rådmannen legg inn oppussing/oppgradering av kommunestyresalen. Kostnader leggast inn som prioritera tiltak i budsjett 2022.
 Kommunestyre meiner at fokus på miljø er viktig og ber rådmannen vurdere bruk av el-biler i Heimesykepleien.
 Kommunestyre ber rådmannen legge fram eiga sak med tømmestasjon for bobiler. Anlegget vert plassert på den tidlegare Meinigheitshus tomta. Saka vert lagd fram for kommunestyre i mai 2021.
 Framskunde rehabilitere skulekjøkken Valle skule til 2021 : 250.000kr. Finansiering : ubundne investeringsfond.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.