Kulturarv

Share

Valle kommunestyre hadde mange vinklingar på kulturarv i kveldens møte. Først hadde Kim Pedersen ein interpellasjon om tilbakeføring av gamle hus. Ordføraren svarte.

Så hadde Sissel Åkre tre spørsmål.

Det første handla om å få Olav Bjlrgum sin kunst til Setesdalsmuseet. Arbeidet er i full gang, svarte ordføraren.

Det andre handla om koronaepidemien og Setesdal Husflid. Sissel lurte på om dei hadde fått avslag på søknad om støtte. Nei, svarte ordføraren, dei har ikkje søkt, dei må søke via søknadsportalen.no, slik at søknaden framstår med relevante fakta som krevst.

Det tredje var om kommunen hadde involvert seg i arbeidet med å ta vare på immateriell kulturarv etter at den kom på UNESCO si liste. Her svarte ordføraren at det er fylket som koordinerer dette arbeidet og at det er sett ned ei ressursgruppe der kommunen har fått med representant.

Dette var spørsmål som var kome inn til ordføraen og som han svarte på før møtet tok til. Men i møtet var det nye sprsmål. No var det Margit Dale som lurte på om situasjonen for klatreveggen. Den saka var vedteken, sa rådmannen, som har fått kjønnsnøytral tittel og no heiter kommunedirektør. Ho svarte også på eit spørsmål om innbyggjarundersøking, der må saka inn på budsjettet for neste år, for ei slik undersøking kostar pengar.

Så var det tid for ordføraren si orientering. Han brukar å seie noko om møter han har vore med på. Eit slikt møte var om jakta i Njardarheim, der Valle, Bykle og Sirdal har felles interesser. Så er det snakk om tilgroing i Otra, no er ein plan for elva til revisjon, og då må ein passe på der. Kommunen har eit god samarbeid med fylket når det gjeld veg, men ein har ikkje fått på plass fortau frå Riksveg 9 og opp til sentrum, det vil bli eit spleiselag. Endeleg var det tale om heieplanen, der vil ordføraren gjerne ha innspel.

Deretter gjekk alle sakene som stod på saklista samrøystes gjennom med unntak av ei sak om utvikling av Brokke-området. Der gjekk fleirtalet for Margit Dale sitt framlegg, det fekk 7 røyster, Georg Sørmo sitt framlegg fekk 5 røyster.

Og så kunne dei vaffelsugne få vaflar og kaffi.