Usemje

Share

Det er visst brann i rosenes leir, som det heiter, i alle fall var det usemje i Valle kommunestyre i kveld. Saka gjaldt straumstøtte, der Kim Pedersen i ein interpellasjon ville gi straumstøtte til alle. Ordføraren sa nei til å handsame saka, grunngjevinga var at det var ei sak med høg kostnad, og då ville han sjå det saman med budsjettet. Og slik vart det, det er retten hans, sa Kim Pedersen etter møtet til avisa Setesdølen.

Først i møtet var Rolf Velle frå NAV Midt-Agder orienterte om verksemda. Så kom desse sakene:

PS 62/22 Referatsaker
RS 31/22 Kvittering på innsendt høyringssvar på Valle kommune
RS 32/22 Brev frå ordførar i Sirdal og svar frå AU
RS 33/22 Melding om vedtak: Bruk av konsesjonskraftmidlar til å utvikle infrastruktur i Setesdal
RS 34/22 Møteprotokoll styremøte i Setesdal IPR 22.06.2022
RS 35/22 Møteprotokoll representantskap Setesdal IPR 22.06.2022
RS 36/22 Møteprotokoll styremøte SVR 20.06.2022
RS 37/22 Protokoll representantskapet Setesdal Brannvesen IKS 10.06.2022
RS 38/22 Møtebok Valle kontrollutval 17.08.22
RS 39/22 Uttale frå fylkeseldrerådenes landskonferanse 07.-09.06.2022
RS 40/22 Kopi – Vidare utbygging av riksvegane i Agder – bekymring
RS 41/22 Melding om interesse for deltaking i pilotprosjekt – bygdevekstavtale region Setesdal

Saker
PS 63/22 Førespurnader
PS 64/22 Ordførar orienterer
PS 65/22 Søknad om skjenkebevilling/utvida areal, laurdag 22.10.2022 – Bykle hotell AS
PS 66/22 Prinsipp/grensesnitt for tilkopling av stikkleidningar til kommunale trykkleidningar (pumpeleidningar)
PS 67/22 Heilskapleg plan for oppvekstsektoren 2022-2028
PS 68/22 Søknad om midlar til stilling som miljøarbeidar – Setesdal vidaregåande skule
PS 69/22 Tilstandsrapport for barnevernet frå 2021
PS 70/22 Flaggreglement for Valle kommune
PS 71/22 Leigeavtale for gymsal ved Setesdal Folkehøgskule
PS 72/22 Detaljregulering for Osenausen (PlanID: 202001) – Slutthandsaming
PS 73/22 Koordinatorstilling for Tovdal vassområde

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.