Kategoriarkiv: Ymse

Onsdag 14. juni 2006 – Nytt og aktuelt

Share

Denne kvelden starta med at eg prøvde å ringe Kent Vidar som var sett opp som teknikar. Han svara telefonen frå London – 10. klasse var på klassetur. Det enda opp med at eg var teknikar sjølv denne kvelden, noko som førte til litt endring i høve til oppsett program. Eg kutta ut open sending klokka 21, i staden sende eg «gamle svisker med Ånund K.» ein halv time, deretter ein time med Country Gospel før eg runda av med ein ny halvtime med «gamle svisker».

I Nytt og aktuelt var tema knytt til ferie og ferieopplevingar. Første gjesten var **Monika Antun**, pedagogisk konsulent for Setesdalsmuseet. http://www.setesdalsmuseet.no/
Ho fortalde om sommaropplegget, med spesiell vekt på Utstillinga på Hovudbygget, Torvald Moseids «De fire årstider», som er ny i sommar. Eit 64 meter langt brodert teppe tek store delar av utstillingsarealet. http://www.fvn.no/kulturpuls/kunst/article347100.ece

Neste gjest var **Jon Melhus**, som fortalde om Norsk Munnharpeforums http://www.munnharpe.no/
festival som skal vere i Soknehuset på Rysstad 22. og 23. september. Før det skal det vere internasjonal festival i Amsterdam, Nederland 28.-30. juli. Jon reiser dit saman med Johanna og Gunnar Solheim, så Setesdal er representert også der.

Siste gjest var **Ånund K. Homme**, som fortalde om aktuelle prosjekt på Setesdalsforlaget. http://www.setesdalsforlaget.com/

I **Kommunen informerer** var musikkskolerektor **Per Kristiansen** gjest. Han hadde med seg Sindre på fire år, i Valle radio går det bra, sjølv om Sindre gjerne ville ha meir kjeks i løpet av programmet 🙂 Vi snakka om sommarkonserten i kulturskolen mandag 12. juni, der 75 personar deltok og minst like mange høyrde på. I samband med dette var det naturleg å nemne tilboda som kulturskolen har. Vi snakka og om skuleruta til hausten, (siste skuledag før ferien er onsdag 21. juni, og skulen startar att for elevane 21. august) om Tveitetunstemna 6. august
http://www.valle.kommune.no/innhald/h_nyheter_detalj1.asp?Id_Nyheter=388
og Setesdalskappleiken 4.-5. august.

Siste innslag med dette temaet hadde vi klokka 20. Då kom **Hans Petter Andersen** frå Joker Valle i studio og fortalde om Skattejakta på Sørlandet. Skattkista står i Valle sentrum, men byter plass frå dag til dag. Dette opplegget er blitt svært populært, men det er første gong Valle er med. I år er det også ei Skattkiste på Rygnestad. Til saman er det ni kister i Setesdal. http://www.skattejakt.no/

Klokka 22.30 ringde Tarald Flateland og bad om at me informerte om at torsdag morgon kom vatnet til å vere borte sør for Valle sentrum, då dei skulle reparere ein lekkasje bak Bergtun. Eg kunne formidle dette til lydarane, og sjølv om det var seint, var det folk som fekk det med seg og kunne tappe opp vatn til bruk neste morgon.

Bokaktuelt 13. juni

Share

Samtalen med biblioteksjef Lisbeth D. Homme starta med ferietema. Valle folkebibliotek stenger frå 1. juli til 14. august. Siste opningsdag er torsdag 29. juni. Folk kan no låne for heile sommaren. Nokre gjer det, andre leverer inn.

Bokbyane i Tvedestrand og Fjærland kan vere verd eit besøk i sommar.
http://www.bokbyen.no/
http://www.bokbyen-skagerrak.no/

I Fjærland skal det vere internasjonal bokbyfestival i juni, frå 17.-25.

Lisbeth kunne tenke seg ein tur til København for å sjå det nye biblioteket der, Den sorte diamant.
http://www.kb.dk/kultur/kb-ark/slotsholmen/index.htm

Eg kunne og tenkje meg ein tur til Danmark, og truleg kjem eg til å kjøpe ei bok, medan Lisbeth ikkje kjøper bøker når ho er på ferie.

Ho hadde med seg ei bok denne kvelden: Sande, Jakob Gåsa, katten og hanen. – Oslo : Skald/Blåmann barnebokklubb, 2006 Illustrert av Ingunn Wiken. ISBN 82-7959-060-9
http://www.blamannbok.no/boker/gasakattenhanen.html
http://www.skald.no/utgjevingar/gaasa_katten_og_hanen.html
Gå innom lenkene og finn meir stoff.

Den store klassefesten

Share

Fredag reiste eg Suleskarvegen over fjellet til Ålgård. Det var 25 grader på høgaste fjellet, vel 1050 meter over havet og ganske stor trafikk. Men turen gjekk fint. Den nye vegen i Oltedal gjer at du ganske fort er på veg ut mot den opnare delen av Gjesdal kommune. I alle år har eg opplevd at lyset her ute er annleis, fjella får ein meir pastellfarga let enn nokon annan stad i landet.

Eg skulle på klassefest. Det var 45 år sidan me slutta folkeskulen, og min næraste nabo i oppveksten, Eddie, meinte det var på tide med ein ny fest. Dei hadde hatt fest for å markere 15 og 30 år, så det var naturleg å halde på tradisjonen. Eg var ikkje med på dei fyrste festane, då budde eg i Nord-Noreg. Difor var eg helst noko spent på dette, og hadde det ikkje vore fordi Eddie spora meg opp på telefonen, hadde nok innbydinga gått i gløymeboka utan at eg fekk melde meg på.

Ein halv time før avtalt tid møtte eg opp på Gjesdal Gjestgiveri, tidlegare Ålgård Hotell. Det ligg tvers over elva i høve til Kongeparken, og der skulle festen vere. Alt då hadde eit tital av dei tjue som hadde meldt seg, funne plass på terrassen. Dei strålte om kapp med kveldssola, mange av dei hadde eg ikkje sett sidan eg flytta frå Ålgård for nærare 40 år sidan. Litt hadde dei nok forandra seg, men snart fann eg attkjenningsbrillene og såg at endringane var langt mindre enn ein skulle tru.

I lesesirkelen «Agder les dansk» som vi har her i Valle, har vi i vinter mellom anna lese Hans Scherfigs roman Det forsømte forår. Den handlar og om ein klassefest, men det er ein guteklasse i den gamle latinskolen i København som møtest etter 25 år. Som i den boka vart det på vår fest snakk om lærarane, ein av dei, Einar Nielsen, var forresten med oss. Men sjølvsagt var det mest snakk om oss sjølve, om borna våre og borna deira. Av oss 20 som kom på festen, var visst eg den som hadde flytt lengst. Men son til ei av jentene i klassen hadde gifta seg i Hadsel kyrkje, som eg i 15 år hadde som mi kyrkje, og eg kjende foreldra til brura.

Etter ein nydeleg middag samlast me i eit mindre rom til mimring og kaker, og praten gjekk til langt ut i dei små timane. Eddie hadde funne ei rekke bilete som han synte i PowerPoint. Dei gav eit godt grunnlag for samtale. Eg var imponert over kor godt mange av klassekameratane mine hugsa. Han hadde bilete frå sundagsskule, yngres og fotball, og eg var ikkje mindre imponert over kor mange av oss som hadde delteke i slike aktivitetar. Det verka som om 17.-mai feiringa også var større for år tilbake, men ulike innslag i toga. På Ålgård var det og liten skilnad på feiringa av 1. og 17.-mai, i alle fall for dei som høyrde til Arbeidarpartiet, og på denne som på mange andre industristader var nok det dei fleste. http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85lg%C3%A5rd

På NRK har dei Den store klassefesten som laurdagsunderhaldning. Å møte gamle klassekameratar og høyre litt om kva dei har fått til gjennom dei mange åra me ikkje har hatt kontakt, var både til glede og ettertanke. Mest tydeleg då eg seint på sommarnatta sette kursen mot Mandal var takksemda. Eg starta kåseriet med den songen me song og minnast frå skuletida, Bjørnsons «Og reven lå under birkerot.» http://barne.koordinatoren.com/content/view/54/65/ Eg var takksam for kvelden og for livet.

Bygdeutvikling på mange måtar 2

Share

Onsdag 7. juni 2006 hadde eg tema Bygdeutvikling i Valle radio. Frå klokka 20.00 sende eg eit intervju med Dag Jørund Lønning. Her er ei infoside om han: http://www.tmforskbo.no/medarbeidere/Detalj.asp?id=31

Her er andre del av intervjuet:

HH: De har laga ein rapport for Setesdal Regionråd, «Kva er Setesdal?» Der brukte de dei teknikkane?

DJL: Den rapporten er den tredje av denne typen. Me har gjort tre slike studiar. Det begynte med ein rapport som eg gjorde for nokre år sidan, «Kva er Telemark?» Teknikken her er å gå ut og spørje folk utanfor regionen og spørje kva dei forbind med den aktuelle regionen. Me spurde folk om kva dei forbandt med Telemark. Det som er interessant er at du får veldig klare tilbakemeldingar, og assosiasjonane er ofte veldig positive. Folk, og i byane, har veldig klare idear om ulike regionar, og Setesdal og Telemark er to regionar som har veldig tydelege bilete når det gjeld dette. Folk har tydelege assosiasjonar rundt desse stadene, og det er veldig ofte positive assosiasjonar. Litt av poenget med denne typen studiar er å identifisere sterke regionale symbol. Då er det klart at regionen får eit klart svar tilbake om korleis dei andre oppfattar oss. Då er det ein langt lettare veg å gå i vår tid med merkevarebygging å bygge på dei assosiasjonane som folk alt har enn å bygge opp heilt nye assosiasjonar, noko som krev svært mykje tid og ressursar.

Telemark og Setesdal har eit godt utgangspunkt fordi det er sterke og klare assosiasjonar til regionane, knytt til bestemte tema som ofte har med natur og folkekultur å gjere. Det ein ofte oppfattar som litt gammaldags er i vår globaliserte tidsalder, der meir og meir blir veldig likt, svært ettertrakta.

HH: Det er jo eitt problem når byfolk vil flytte til landsbygda, så er det ikkje så lett å finne ein plass å flytte til.

DJL: Nei, og då har vi jo eit interessant tema, for det er klart at om du fyrst skal flytte frå byen til bygda, så er ikkje eit mål i eit byggefelt det du fyrst ser etter. Då ønskjer du mest mogleg av det som byen ikkje har, og som bygda har, du ønskjer **rom**. Spesielt den strategien med å få nedlagte småbruk på sal har synt seg svært effektiv for å få ny busetnad. Det er over hundre familiar som har flytt til Vest-Telemark, som i seg sjølv er ein svært liten region, prega av mykje fråflytting og nedgang i folketalet. På denne måten flytter ein fokus over på at me ønskjer at folk skal flytt **til**. Du grip fatt i ein ressurs som du faktisk har. Det finst tusenvis av nedlagde småbruk rundt omkring i norske bygder. Byfolk står i kø for å prøve å få fatt i dei. Det er jo heilt meiningslaust at me då ikkje gjer ein innsats for å få dei på sal. Det syner seg effektivt.

Samstundes er det ganske trist rundt om mange plassar at desse bruka bare blir ståande, og det er veldig mange passive eigarar som ikkje gjer noko med dei. Du kan ikkje tvinge folk til å bu på ein slik stad, men har du fyrst ein slik stad, har du ei moralsk forplikting til å halde dei i hevd, men det skjer jo ikkje heller. Veldig mange av desse står bare og fell saman, eigaren må ha det, men skal ikkje noko med det. Det er veldig synd, for her har me eit viktig verkty for å skaffe nye folk til bygda.

HH: Klarte de det her i Telemark?

DJL: Vest-Telemark Næringsutvikling har hatt eit prosjekt på dette i fleire år og dei har hatt stor suksess med det prosjektet. Me har evaluert dette tilflyttingsprosjektet no, og det er klart at mange er opptekne av det. Me laga ein evalueringsrapport for departementet, og den er positiv, det verkar. Men du kan ikkje bare skrive eit lite brev og oppfordre eigarane til å selje. Det er nokon som har gjort det, bare sendt eit brev, men så lett er det ikkje. Folk har ofte eit svært sterk tilhøve til det.

-Send eit brev
-Send gjerne eitt til.
-Ta ein tur og snakk med personen.

Dette er ein mental prosess. Du må få folk til å sjå at med å selje dette bruket, som du ikkje har bruk for, så gjer du ein positiv gjerning for bygda. Det kan føre til at det kjem nye folk her. Det krev arbeid, men det er effektivt.

Onsdag 14. juni

Share

**Siste onsdagssending før ferien**

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Kent Vidar Helle
Telefonvakt: Berit Homme

18:00 Nytt og aktuelt
19:00 Kommunen informerer. Kulturskolerektor Per Kristiansen
19:30 Tankar frå Bibelen
20:00 Naturen som ressurs i Øvre Setesdal. Olav M. Holen og Torjus Uppstad i samtale med Harald Haugland
21:00 Open sending

Tysdag 13. juni 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret med kåseriet «Den store klassefesten»
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Gunnveig Kaarvann fortel frå tur til Aserbadjan
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium med Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

Songen frå Sion

Share

I morgon, laurdag 10. juni klokka 18.00 skal Kviteseid kyrkjekor framføre kantaten Songen frå Sion av Olav Mosdøl og Sigvald Tveid i Kviteseid gamle kyrkje i samband med opninga av Bygdetunet for sommarsesongen. Eg hadde program om dette tysdagskvelden.

Sundag 11. juni vert kantaten framført i Misjonshuset i Kristiansand. Det var eit intervju med Sigval Tveit om kantaten i Fædrelandsvennen i dag på side 28. Den er ikkje lagt ut på fvn.no til nå, men om den blir lagt ut, skal eg prøve å legge linken ut her. Det stod ein annan artikkel om Sigvald Tveit på fvn.no, og den linken får du trøyste deg med inntil vidare…:-)
http://www.fedrelandsvennen.no/kulturpuls/article308676.ece

Og her er ein annan artikkel om han frå Ballade:
http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2005031412142835381551

Her er link til informasjon om Olav Mosdøl:
http://www.tm.fylkesbibl.no/telemarksportalen/mosdol_olav.htm
..og til heimesida hans
http://www.mosdol.no/

Bygdeutvikling på mange måtar 1

Share

Onsdag 7. juni 2006 hadde eg tema Bygdeutvikling i Valle radio. Frå klokka 20.00 sende eg eit intervju med Dag Jørund Lønning. Her er ei infoside om han: http://www.tmforskbo.no/medarbeidere/Detalj.asp?id=31

Her er første del av intervjuet:

HH: Bygdeutvikling er eit tema som har volda mange bekymringar og mange tankar. Folk flytter frå bygdene og ein veit ikkje kva ein skal gjere for å halde folk att. På Telemarksforskning driv de med studiar av dette meir profesjonelt, og då lurte eg på kva de driv med der. Du er fagleg leiar på dette med bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning, har du vore det lenge?

DJL: Eg har vore ved Telemarksforskning sidan 2000, så det tek til å bli nokre år. Vi har bygd opp denne avdelinga rundt bygdeutvikling på denne tida, og det er eit svært spanande tema som eg nok føler at vi har eit nyvinnande fokus på. Vi har rett og slett flytta fokus frå det som har vore eit tungt diskusjontema, at bygdene har fokusert på manglar, på fråflytting, den negative vinklinga: på manglar. Vi snakkar no om kva bygdene har av ressursar, og vi er langt meir opptekne av tilflytting enn av fråflytting. Dette er eit perspektiv som etter kvart er i ferd med å vekse seg fram og det vert teke inn i ein del kommunar og regionar som synest dette er spennande. Ein kommune her i Telemark har lukkast godt med dette, noko som viser at ein kan nå langt i dag, sjølv om ein har alle desse såkalla infrastrukurelle faktorane mot seg, då tenkjer eg på Fyresdal, som er den minste kommunen i Telemark. Fyresdal er den kommunen som lengst frå eit større senter. Likevel har dei no ein veldig vekst både i næringsliv og i folketal gjennom at dei har tenkt som eg nett har nemnd: Vi fokuserar på kva vi faktisk har i staden for det som eg kallar «det evindelege gnålet» om kva bygdene manglar. Vi har ikkje nok diskotek, vegane er dårlege, osv., osv. Om vi heng oss opp i den måten å presentere staden vår på, så driv vi aktiv vaksinering av den komande generasjonen. Dei vil ikkje flytte til ein slik stad.

Vi lever i ei spesiell tid, der det med interesse, lyst og personleg ønskje og vilje står veldig sterkt. Det seier seg sjølv at då må ein bruke positive verkemiddel. Ein kan ikkje halde fram med maset om avstandar, fråflytting og elende, nedlegging og slikt. Det verkar ikkje.

HH: Fyresdal har klart dette?

DJL: Ja, der går det så det kostar etter, ikkje minst når det gjeld folketalet, det har jo flytta mange hollandske familiar dit. Tidlegare har mange nordmenn flytta frå Fyresdal, slike stader blir gjerne definert som «avkrokar» ellere med andre negative ord. Desse hollenderane kjem hit og opplever at dei har kome til paradis. Dei fokuserar på det staden har, det som fleire og fleire menneske i dag ser at dei manglar. Mange folk opplever at dei treng å ha rom rundt seg. Eg har jobba mykje med ungdom og bygdeutvikling, og det er i seg sjølv svært spanande.

Det har vore ein tradisjon for forskingsinstitusjonar å reise rundt og spørje kvifor ungdom vil flytte **frå** bygdene. Det kan jo vere interessant i seg sjølv, men det er like interessant å snu dette på hovudet, så vi har spurt byungdom om dei kan tenkje seg å flytte **til** bygda. Det viser seg at det er omtrent eit tilsvarande tal byungdom som kan tenke seg å flytte til bygda som talet på bygdeungdom som kan tenkje seg å flytte til byen. Bak begge resultata ligg det som eg var inne på om personlege ønskjer og interessar. Dei bygdeungdommane som ønskjer seg til byen, har ofte interessar som bygda ikkje kan tilby. Ofte er det knytt til ein urban livsstil med kaféar og liknande. Byungdomane som ønskjer seg motsett veg har det på same måten, dei har interesser som dei ikkje får oppfylt i byen. Deira interesse er meir knytt til rom, til natur, dyr og friluftsliv, og dei ønskjer seg til bygda. Vi ser flytting i begge retningar i dag, og det er viktig at bygdene er klar over at dette faktisk eksisterer, det er folk som er interessert i det ein har å tilby. Då er vår bodskap at du må bli best på det du har av ressursar. Du må ikkje bli best på det du manglar. Det er ein viktig bodskap, trur eg.

Strategien går då rett og slett ut på å samle folk lokalt, rundt bordet, og så få dei til å stille spørsmåla: Kva har vi her? Kva kan vi her? **Reindyrk det!**

Aktuell time 7. juni 2006

Share

Timen starta med **Leif Kvinlog**, rektor på Valle skule, som fortalde om resultata ved eksamen i fjor, der Valle skule kom på 14. plass på landsbasis og 1. plass i Aust-Agder. Her er oppslaget i Fædrelandsvennen: http://www.fvn.no/nyheter/setesdal/article370383.ece

Han kunne og fortelje at Sigrunn Askland no tek grunnfag i spansk for at skulen skal kunne tilby det når dei får den nye læreplanen frå hausten av. Då får dei og eit nytt fag som heiter Mat og helse i staden for Heimkunnskap. Frøydis Unneland og Anita Bakke skal ei veke på kurs til Lesvos med HiA for å lære om det nye faget og om mat ved Middelhavet og at skulle vidare til barneskulen sin grillkveld på Flateland camping denne kvelden.

**Dag Jørund Lønning** var neste mann ut. Han fortalde om arbeidet med bygdeutvikling i Telemark med vekt på Telemarkskua. Meir om dette finn du på heimesidene til Dyrskun, http://www.dyrskun.no/

Onsdag og torsdag er det ein konferanse om bygdeutvikling på Sirdal Høyfjellshotell. Her heldt **Arne Tronsen** i Setesdal Regionråd eit innlegg i dag om temaet sett frå næringsavdelinga i offentleg sektor si side. Valle radio gjorde eit opptak av dette før han reiste til Sirdal, og vi fekk manuskriptet, som ligg her på bloggen.

Til slutt i kveld hadde eg ein prat med **Ørnulf Hasla**, som også skulle på konferansen og halde foredrag om Hasla Sølvsmie og arbeidet dei har gjort for å få ein ny profil. Ørnulf er også leiar i Valle sentrumsforening, som hadde møte tysdag kveld og la planar for sommaren. Han fortalde litt om desse, mellom anna at sentrum vil verte stengt for trafikk på laurdagane i sommar, i staden vil ein lage langbord og gatetun i denne perioden.

**Kommunen informerer**

Her var det **Ingvar Nes** som var med. Vi snakka om

* Ferievikarsituasjonen
* Valle skule, karakterer og ombygging
* Hylestad skule, avslutning med syngespelet SkoterKnut
* Kulturskulen si avslutning måndag 12. juni kl. 18.00
* Kulturmidlar til lag og foreningar, til saman 200.000

**Tankar frå Bibelen**
Her kom Sissa Ringstad og hadde programmet denne kvelden.

Rett, plikt og lyst.

Share

Konferansen Gråberg eller Gull II
Sirdal 7/6 2006 **Av Arne Tronsen**

Det offentlege til teneste for utviklingsaktørane!
Det er menneske med idear som er gull verd!

Rett,plikt og lyst!
Som næringsmedarbeidar:
gjestfri – for nye tankar og vis vørdnad for det mennesket som tør take kontakt med deg
engasjert – dersom du i møte med «grunderen» ikkje syner engasjement i løpet av 2-3 minutt, kan du take livet av ein ide og hindre nyskaping i bygda di!

Rett,plikt og lyst!
Ver klår over at du som næringsmedarbeidar har ulike roller!
-Rettleiar?
-Rådgjevar?
-Forvaltar av kommunalt mynde?
-Gjev du tilskott?

Rett,plikt og lyst!
Roller- framhald:
Er organisasjonen liten, har du sannsynlegvis mange roller!
Kva «kan» kombinerast:
Rettleiar og tilskottsgjevar!
Rådgjeving bør du ikkje kombinere med ovannemnde roller!
Grunngjeving:
Du får for mykje makt over det mennesket du gjev råd!
Ønske om suksess på andres vegne kan gjere deg ugild.
Du tek for sterkt eigarskap til andres idear!

Rett,plikt og lyst!
Kva så med rådgjeving?
De fleste som arbeider med næringsutvikling arbeider i små
organisasjonar.
Kvifor ikkje bytte kompetanse og kapasitet?
Kvifor ikkje nytte eksterne kompetansemiljø?
Eva-senteret i Kristiansand?
Kompetansedeling fører og til kompetanseheving!

Rett,plikt og lyst !
Kva så med rådgjeving? (framhald)
God rådgjeving i ein tidleg fase er ei god investering, men viljen til å betale for dette er låg.
Difor:
Ei avgrensa rådgjeving i ein tidleg fase med god offentleg finansiering!

Rett,plikt og lyst!
Den einskilde næringsmedarbeidaren har plikt til å vite om alle andre offentlege aktørar og kvar for virkemiddel som finst: Det viktige er ikkje å sleppe handa til «grunderen» før ei ny hand tek over!
.

Kva med nabokommunen?
Vi må ikkje vere redd for at nabokommunen lukkast i næringsutviklingsarbeidet sitt!
Dersom eg ser at ideen har mykje betre sjanse for å lukkast i ein annan kommune, lyt eg som rettleiar vere tydeleg på dette!

Rett,plikt og lyst!
Engasjement- ikkje eigarskap
Gjestfri for nye tankar!
Kompetansedeling fører til kompetanseheving!
Rolleavklåring.
Dersom du unner andre suksess og er tydeleg på det, risikerer du at andre unner deg og suksess!

Rett,plikt og lyst!
I Setesdal er hylstringen kjent for å vere full av tiltakslyst:

» I Hylestad, der er alle slik,
dei drustar seg , som var dei rike!
Stor» og velverde kjem dei inn,
-um dei eig kje pengar til garva skinn!

» Han er ein drøymar- det fær so væra,
Men eingong finn han vel sitt å gjera.
Og set han mål, vinn han visstnok fram
Og stend ikkje etter til spott og skam»
(Jon Bjørgulsson Rysstad)