Kategoriarkiv: Ymse

Aviser og musikk

Share

Etter at Bjørgulv T. Berg hadde hatt «Tankar frå Bibelen» saman med Sissa Ringstad, var det tid for Aviser og musikk.

Det var første gong vi hadde dette programmet, ideen var at vi skulle snakke om fredagsavisene og spele litt musikk innimellom. Eg hadde også opna for at dei som hadde funne svar på steva om stader å reise til i mørketida, kunne gjere det i denne timen. Dermed fekk vi svar på dei fire første gjennom telefonar frå lydarar. Sjå eige innlegg.

Vi snakka saman om mange emne. Bjørgulv hadde funne eit oppslag i Nationen om folk som gjerne ville gå i heia, men ikkje bere ryggsekk, og at det kunne verte ei nisje å utvikle vidare. Det gav høve til å snakke om utviklinga innan hytteliv; det er ikkje så mange som vil ha det primitivt på hytta lenger.

Vi snakka og om presten Gelius som skulle vere dommar i ein missekonkurranse, men som etter samtale med biskop Kvarme hadde funne ut at det truleg ikkje var så lurt. Eg undra meg på om vi skulle få han til Valle om Theis skulle finne på å reise, men Bjørgulv meinte at det neppe var eit tema å diskutere på lufta.

Det vart ein triveleg time, truleg kan vi kome att med eit slikt programopplegg. No var også Ingbjørg Ellinor Rysstad og Solveig Rysstad komne for å ta telefonen. På lista stod det at det var Tobbi som skulle ha ansvar for dette, men ho hadde bytt med dei. Likevel hadde ho vore innom og laga vaffelrøre, så no var det godlukt i salongen.

Harald

Kommunen informerer ved Ingvar Nes

Share

1. Oppdatering av lokal telefonkatalog
Det er tid for å lage ein ny katalog, den forrige kom i 2003. Dette var hovudoppslag i Bygdenytt nr. 1-06, som er ute no. Retteskjema må sendast inn innan 28. februar. Det er også plass for å krysse av på skjemaet om ein ikkje vil stå i den lokale katalogen. Men det er dumt om ein ikkje står der, for det er ein ressurs for folk som skal finne kvarandre når dei kan gå på nettet eller bruke den lokale katalogen med stor skrift framfor Agder-katalogen.

2. Skatteoppkrevar tilsett
Valle har i ein periode hatt felles skatteoppkrevar med Bykle. No vert denne funksjonen flytta tilbake til Valle att. Kommunen har tilsett John Melhus er tilsett i stillinga.

3. Byggeprosjekt Hylestad skule
Dette er no i gang. Parkeringsplassen nord for skulen er flytta og arbeidet går for fullt inne i personalavdelinga. Planlegginga av tilsvarande arbeid på Valle skule går for fullt.

4. Sjuketransport
Dei som skal transporterast ut av kommunen, må ringe Agder Taxi, 380 02015, men for transport innan kommunen kan ein ringe eit lokalt nummer 90 90 51 26 /
379 36 129.
Sjå
http://www.valle.kommune.no/innhald/h_nyheter_detalj1.asp?Id_Nyheter=339

5. Torsdag 19. januar: Gubben og katten
Dette stykket vert synt i Storstoga torsdag 19. januar av Askeladden friteater. 40 kroner kostar det. Her er liste over aktuelle bøker i samband med stykket:
http://www.gammafon.no/xp/pub/vannrett1/gubben

6. Faun og Syngjandi
Til innleiing av denne halvtimen tok vi opp tråden frå siste innslag i nyhetstimen, om gruppa Faun som skulle til Valle motell og ha konsert. Dei har hatt mange konsertar saman med lokale kor, mellom anna i Birkenes. Ingvar fortalde at det er Liv Bratlie Løyland som er leiar i Syngjandi no og rette vedkomande å ta opp spørsmålet med. Men han etterlyste fleire menn som kunne ha lyst til å syngje i koret, dei manglar mannsstemmer no.

Nyhetstimen fredag 13. januar 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

1.
Tom Arild Homme i studio: Om innfrysingsprosjektet

Prosjektet med å stoppe Brokke kraft i fire dagar i 15 minusgrader er lagt på is 🙂 Grunnen er at grunneigarar i Bygland har krevd at det skal leggjast ut ei lense ved Ose for å samle opp krypsiv som ein reknar med vil kome med isen når vatnet blir sett på att. Ei slik lense må produserast spesielt, og det rekk ein ikkje på den tida som er att no. Prosjektleiar Tom Arild Homme sa at det slik sett ikkje gjer noko om temperaturen held seg høg, for dei kjem ikkje til å gjennomføre innfrysingsprosjektet i vinter.

At dette kjem opp noko seint syner at Krypsivfondet for Otra hadde trengt eit organ der alle kommunane var med, no representerer ordførar Steinar Kyrvestad i Valle kommunane oppstrøms Byglandsfjord, medan ordføraren i Vennesla representerer dei nederste kommunane. For å kome på banen i denne saka hadde planutvalet i Bygland møte i romjola, det er jo ikkje heilt vanleg.

2.
Torhild Sandnes i studio: Bygdefolkets studieforbund har nye kurs, påmelding 21. januar

Dei har tre helgekurs:
Fluebinding på Setesdalsmuseet
silkemåling og acrylmåling på Soknehuset

Dei har også kurs over fleire kveldar:
Matlagingskurs på Valle skule
Datakurs på Valle vidaregåande skule
Kurs for bønder som skal lage driftsplan

Alle husstander i Valle har fått brosjyre med informasjon.

3.
Harald B. Knutsen i telefon 952 33 1 33: Katalogen og 800 stev på nettet. Arkivaren dreg til Telemark.

Katalogen ligg på nettet, og du kan søke i den på type stoff og utøvar eller ord. Snart kjem det også stev der, til no har ein skrive inn 800 stev der ein kan søkje på ord og finne stev som høver i ulike situasjonar.

http://www.folkemusikkarkivet.net/aindex.html
Utlysing av ledig stilling ligg også der.

Harald B. Knutsen skal vere prosjektleiar i 2 år for å leie prosjektet «Bø i Felemark» som legg vekt på å presentere hardingfelebyggjarkulturen i Bø.

4.
Rune Udal på telefon 934 21734: Visegruppa Faun på Valle motell laurdag 14. januar

Rune Udal fortalde om planane for konserten. Han hadde sendt på epost eit kutt frå den eine plata dei har spelt inn, men vi klarte ikkje å få det på lufta. Dei brukar tekstar av André Bjerke som dei har sett melodi til.

Her er link til omtale av plata i Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/kultur/2001/10/30/291424.html

Her er meir om Faun
http://www.kulturogspetakkel.no/pressematfoto/faun/pressemat.html

Litt statistikk

Share

Eg har sett på statistikken for bloggen så langt. Her er resultata:

Nov 2005 Des Pr. 14. jan
Viste
sider 6714 432 219
Besøk 166 248 167

Sidevisingar
Når eg seier i sendinga og andre stader at det er over sju tusen sidevisningar, så stemmer jo det, teljaren syner 7365 pr i dag. Problemet er bare at det var over 6700 i november, den månaden det var færrast besøk. Statistikken syner at 9. november var det 1325 sidevisingar på elleve besøk, 21. november var det 1934 på fem besøk, det betyr at kvar gjest hadde nesten 400 sidevisningar. Eg trur nok teljaren har gått varm dei dagane.

Besøk
Difor er det nok meir realistisk å vurdere besøkstala, eventuelt å kutte ut november på visingstatistikken. Då syner det seg at 166 besøk i november auka til 248 i desember. Dei 14 fyrste dagane i det nye året har vi hatt like mange besøk som i heile november månad. Det skulle då vere mogleg å auke besøkstalet i januar i høve til desember. Kom innom bloggen ofte, så kan det skje.

Konkurranse på bloggen
Ein måte å auke besøkstalet kan vere å ha ein konkurranse på bloggen. Då eg la ut 10 stev der folk skulle finne ut kva reisemål eg hadde tenkt på i steva, auka sidevisningstalet, sjølv om besøkstalet ikke auka.

SV er sidevisning, B er besøk
Dato SV B
14.01. 18 14
13.01. 35 14
12.01. 15 13
11.01. 07 07

Send ein mail til meg med idear til bloggen eller program i Valle radio. Adressa er harhaugl@online.no

Harald

10 stev

Share

Til konkurranse i Valle radio fredag 13. januar 2006
Laga av Harald Haugland
Framført av Torhild Jåvold

1.
Her er ruinar og katakomber
og mykje folk kjem hit i desember.
Her er ei kyrkje, heilt kolossal
med plass til alle i Setesdal.
Løysing: Roma
Løyst av Ingebjørg Vegestog Homme

2.
Her er det fangar i raude dressar,
dei er symbol som oss ofte stressar.
Hit reiser Jan med engasjement,
å gje bort gåver er hjartetrang.
Løysing: Cuba
Løyst av Anne Lise Harstad

3.
Her døydde Mozart, her lever songen,
du får «kje alt med deg fyrste gongen.
Men oljeprisen blir fastlagt her,
ein viktig by jo då dette er.
Løysing: Wien
Løyst av Torleif Harstad

4.
Dei spelar golf der i desse dagar,
eg trur dei neppe på premien klagar.
Dei helsar deg med eit aloha,
når du er der, kan du ha det bra.
Løysing: Hawaii
Løyst av Ole Morten Egeland

5.
Hit kan du reise og sjå på stutar,
her fotballdommar mot Beckham tutar.
Ein tur i Prado gjev ro og fred,
då vakker kunst kan ditt hjarte gle».
Løysing: Madrid
Løyst av Anne Rakel Brokke

6.
Om du vil finne ein Golden Gate,
til denne byen du må deg leite,
er kjent for hippies og Alcatraz
og homofile og «cable cars».
Løysing: San Francisco
Løyst av Tor D. Lunden

7.
I denne by finst da Vinci-koden
for dei som kjenner rett til metoden.
Gå opp Montmartre til Sacre Coeur,
ta Eiffel-heisen om du det tør.
Løysing: Paris
Løyst av Torleiv Harstad

8.
Ein helgenskare på denne brua
skal hjelpe oss å bevare trua.
I byen finn du eit særmerkt ur
som du må sjå når du er på tur.
Løysing: Praha
Løyst av Tor D. Lunden

9.
Hit kan du reise for kunst og fotball,
her er ei gate som heter Whitehall,
og du kan shoppe i Oxford Street
og under jorda dra hit og dit.
Løysing: London
Løyst av Roald Hallaråker

10.
I dette landet er kunst å finne,
i terrakotta – historisk minne.
Frå månen kan du sjå landets mur,
til dette landet du må på tur.
Løysing: Kina
Løyst av Torleiv Harstad

Ved loddtrekning mellom alle som løyste oppgåvene, vart det Tor D. Lunden som fekk premien, eit armbåndsur.

Takk til Torhild Jåvold som kvad for oss.

Fredag 13. januar 2006

Share

Fredag 13. januar i Valle radio

Ansvarleg: Harald Haugland

Program
18:00 Nyhetstimen
19:00 Kommunen informerer. Driftssjef Ingvar Nes
19:30 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg og Sissa Ringstad
20:00 Aviser og musikk. BTB og HH
21:00 Open sending. Harald Haugland og Karin Bøe

Fredag klokka 13 legg vi ut på bloggen ti stev til reisemål i vintermørke. Finn reisemålet og ring inn svaret på 379 37578 frå klokka 20. Vi vil også presentere steva i sendinga. Bloggen finn du på www.valleradio.blogs.no

Bach møter Buxtehude

Share

Også dette programmet er inspirert av artikkelen «En musikkhistorisk vandring» av Ove Kr. Sundberg, sjå http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1125859.ece

Bach vart verande i Lübeck i fire månader i staden for fire veker, og Abendmusik-arrangementa i 1705 var svært innhaldsrike. I kveldens program høyrde vi

1.
Sicut Moses. Kantate for orkester og solist av Dietrich Buxtehude
http://tinyurl.com/9gxo2

Aradia Ensemble frå Toronto under leiing av Kevin Mallon med sopranen Katherine Hill som solist,
basert på teksten frå Joh.3:

14 Og slik Moses lyfte opp ormen i øydemarka, slik må Menneskesonen lyftast opp, 15 så kvar den som trur på han, skal ha evig liv.

2.
Passacaglia i d-moll, BuxWV 161 med Wolfgang Rubsahm på orgelet i Colmar

3.
Passacaglia i d-moll, BuxWV 161 med Aradia Ensemble. Sjå platereferanse over.

Her fekk vi høyre denne passacaglia, som opprinneleg er skriven for orgel i ein versjon for kammerorkester til slutt. Då kan det høve å henvise til innleiinga i ei forelesning Stig Wernø Holter hadde over temaet: Finnes det en kristen musikk?
Sjå http://home.hib.no/ansatte/tto/KREL-web/TT/SWHolter.htm

Harald

Dagens Mozart 1

Share

1. sats frå Requiem K626. BBC symfoniorkester og kor. Solist Kate Royal.
Denne plata fylgde med BBC Music Magazine for januar 2006. Du kan ennå finne bladet i Narvesen (pris kr. 103).
http://www.bbcmusicmagazine.com/currentIssue.asp

Her finn du og informasjon om plata.
http://www.bbcmusicmagazine.com/covercd.asp

Meir om korleisverket vart til finn du her
http://www.mozartproject.org/compositions/k_626__.html

Og her er teksten i første sats:
http://www.good-music-guide.com/reviews/055lyrics.htm#Requiem

Introitus
Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets.

På engelsk:
Grant them eternal rest, O Lord,
and may perpetual light shine on them.
Thou, O God, art praised in Sion,
and unto Thee shall the vow
be performed in Jerusalem.
Hear my prayer, unto Thee shall all flesh come.
Grant them eternal rest, 0 Lord,
and may perpetual light shine on them.

Omsett til norsk blir det:
Gje dei evig fred, o Herre
og la evig lys skine på dei.
Du, o Gud, er prisa på Sion,
og til deg skal løftet bli fullført i Jerusalem.
Høyr mi bøn, til Deg skal all skapning kome.

Bokaktuelt 1 2006 Ibsen-året

Share

Då det er Ibsenår i år, 100 år sidan han døydde, var det naturleg å starte sesongen med å snakke med biblioteksjef Lisbeth D. Homme om Ibsen i Valle folkebibliotek. Ho kunne fortelje at dei har Ibsens samlede verk i minst ei utgåve.

Mange av skodespela finst på CD: Et dukkehjem, Fru Inger til Østråt, John Gabriel Borkman, Peer Gynt, Rosmersholm, Terje Vigen, Hedda Gabler, De unges forbund og Samfundets støtter. Det er høyrespel frå Radioteateret.

På biblioteket kan du og finne ein film basert på skodespela hans, Vildanden frå 1963 og ein annan film, Udødelige Ibsen frå 2000.

Det er også biografiar der, Robert Fergusons Mellom evne og higen og Stein Erik Lundes Biografien om Henrik Ibsen: alt eller intet.

To essay-samlingar står og i hyllene på biblioteket. Georg Johannesen skreiv i 2003 Nytt om Ibsen og andre essays, Eldrid Lunden kom året etter med Kvifor måtte Nora gå? Nye essays og andre tekstar.

Endeleg kan vi nemne ei bok av Henry Notaker, Til bords med Ibsen.

I ein artikkel frå NTB stod det at han ikkje likte kjøttkaker, men ryper hadde han sans for. Der stod det også at det er planlagt 4000 program over heile verda i 2006 og at Kong Harald skal vere til stades under opninga av Ibsen-året laurdag 14. januar i Oslo.

Alt dette snakka vi om på dei 12 minutta samtalen med Lisbeth tok, og så fekk vi høyre eit kutt frå høyrespelet Rosmersholm til slutt.

Du kan sjølv søke etter bøker av og om Ibsen i samlinga til Valle bibliotek. Gå inn på denne sida:
http://www.valle.kommune.no/bibliotek/

Harald

Gospel Country 1 med Bjørgulv T. Berg

Share

Då eg ringde til Bjørgulv og spurde om vi skulle lage Gospel Country att, var han med på notene med ein gong. Eg spurde han om han hadde «Precious Lord, take my hand», songen som gospelmusikken sin grunnleggjar Thomas A. Dorsey hadde skrive. -Ja, minst ein versjon, svara Bjørgulv. (Her er link til ei side om Dorsey: http://www.southernmusic.net/thomasdorsey.htm )

Grunnen til at eg ville ha denne songen, var at kyrkja som Dorsey var music minister i frå 1932 til 1978, Pilgrim Baptist Church i Bronzeville i Chicago, brann ned sist fredag. Sjå info om brannen her: http://www.cbsnews.com/stories/2006/01/06/national/main1185540.shtml

Her er spelelista:
1.
Be thou my vision
spelt på gitar av ein gitarist Bjørgulv hadde treft då han var i London før jol. Vedkomande sat og spela utanfor Covent Garden, og Bjørgulv vart fascinert både av å sjå teknikken og å høyre denne irske salmetonen «Deg å få skode» (Salmeboka 479).
2.
Precious Lord – Elvis Presley
Songen finst på nesten alle Elvis sine plater med Gospelmusikk. Han syng den uvanleg kjenslevart.
http://tinyurl.com/cjzu4 Her finn du teksten.
3.
Precious Lord – Bill Gaither
Denne finst på plata Homecoming 2002 – meir info her: http://www.mojosounds.com/music/musicItemPage.php/inv_id=147400

4.
Just a closer walk with Thee
Denne var det Patsy Cline som song. Songen var henta frå ein boks med to plater.
Teksten er her i Cyberhymnal: http://www.cyberhymnal.org/htm/j/u/justaclo.htm
Patsy Cline si heimeside finn du her: http://www.patsycline.com/

5.
Walking My Lord Up Calvary Hill
Wilma Lee og Stoney Cooper song denne bluegrassprega gospelsongen. Han døydde i 1977, ho heldt fram med musikken og vart i 2001 nominert til Bluegrass Hall of Fame. (Sjå http://www.spbgma.com/level2/wilmacooper.html ) Her er teksten: http://thesullivanfly.com/lyrics/up_calvary_hill.htm

6.
Take my strings, precious Lord
Då Bjørgulv kom i radioen, låg plata Min steel med Helge Johannesen frå Kristiansand der. Vi vart samde om å avslutte med den, tenkte at med den tittelen fekk vi melodien på steelgitar. Men det gjorde vi ikkje, dette var ein annan komposisjon. Konklusjonen vår var at vi bør kvalitetssikre betre når vi planlegg eit program. 🙂

Harald