Kategoriarkiv: Ymse

Open sending 8. november

Share

Programmet var ved **Jorunn Lund Harstad** og ho hadde med seg **Hallvard Tveit** i studio. Rebusane handla om aktuelle ting om hausten, og desse vann:

* Turid Brottveit: Valle radio-krus
* Signe Lund: Valle radio-sekk
* Ingebjørg Lauvstad: Rose
* Pål Dale: Radio
* Angjerd Uppstad: DVD Den norske mann
* Ingebjørg Vegestog Homme: Gåve frå Gyro K. Homme

Postludium 7. november 2006

Share

I kveld presenterte eg musikk frå plata Frygdesong av Stein Røe. Stykket var **Conrad Baden: Partita over folketonen “Jeg ser deg, o Guds lam å stå”**. Det er eit verk i 8 deler: (spor først)
12: Tranquillo
13: Partita 1
14: Partita 2
15: Partita 3
16: Partita 4
17: Partita 5
18: Partita 6
19: Partita 7 Koral

Orgelet var det nye Torkildsen-orgelet i Grue kyrkje.
http://www.btorgel.no/hXGXCT2tDW0P.7.idium Torkildsen
http://no.wikipedia.org/wiki/Grue_kirke Grue kyrkje

Organisten Stein Røe har og vore solist i orgelkonsertar med orkester, mellom anna av Händel. Difor valde eg å avslutte kvelden med ein slik konsert, der Simon Lindley spela orgel i Holy Cross Church, Fenham, England med Northern Sinfonia dirigert av Bradley Creswick. Det var ei Naxos-plate, nr. 8.553835 **HANDEL: Organ Concertos, Op. 4, Nos. 1-6**

Meir om plata finn du hos Naxos: http://tinyurl.com/y8ww25

Organ Concerto in F major, Op. 4, No. 4
13. I. Allegro 03:47
14. II. Andante 05:43
15. III. Adagio 01:07
16. IV. Allegro 03:20

Dermed var kveldens sending over.

Dagens Mozart

Share

Tysdag 7. november hadde eg funne fram musikk frå opera-sjangeren. Mozart laga jo mange operaer. Vi høyrde:

Frå **Die Entführung aus dem Serail**: Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln.

Frå **Die Zauberflöte**: Der Vogelfänger bin ich ja og
Papagena, Papageno

Tryllefløyta gjekk for fulle hus det året han døydde, 1791.

Plata var Naxos 8.550435 Mozart Arias and Duets. Her er lenke til plata hos Naxos: http://tinyurl.com/y2dxs4

Om du vil vite meir om Tryllefløyten, kan du gå til wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Tryllefl%C3%B8yten Der finn du lenker til mykje informasjon.

Om du vil vite meir om Bortføringa frå Seraiet, kan du gå til engelsk wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Die_Entf%C3%BChrung_aus_dem_Serail

Om Mozart kan du finne stoff i den nynorske wikipedia:
http://nn.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

Mentalitetsendring?

Share

Vegen mellom Valle sentrum og skulane har 60 km fartsgrense og mange syklande og gåande dei fleste dagar i året. Det er ingen gang/sykkelveg frå Valle motell/ Valle kyrkje. År om anna har det kome røyster for å lage ein gang- og sykkelveg på strekningen, men det har nok mest vore tale for døve øyre.

I dag stod det i avisa at fartsgrensa på vegen forbi Valle skule skal reduserast frå 50 km/t til 30 km/t. Det skal i tillegg lagast fartsdumar på strekninga langs gamlevegen.

Eg leita meg fram på heimesidene til planutvalet sine møte og fann at det må ha vore i møtet i oktober dei vedtok det. I møteboka står det:
Fartsgrensa forbi skulen vert 30 km/t med fartsdemper. Fartsdemper vert å innarbeidde i budsjett.

Rådmannen hadde ei anna innstilling: Planutvalet vedtek at fartsgrensa på strekninga frå vegkrysset til Valle skule til Harstad oppretthaldast som i dag (50 km/t). Fartsgrensa må vurderast i arbeidet med ny trafikkløysing for området.

Det var altså framlegget frå Knut Haugland som vart samrøystes vedteke i møtet. Eg lurer på om det har skjedd ei mentalitetsendring.

Sakspapira til denne saka tyder ikkje på det. Eg siterer om bakgrunnen: FAU ved Valle Skule har i brev av oppmoda Valle Kommune å sette ned fartgrensa på strekninga frå Valle kyrkje til Harstad. FAU syner til konflikt mellom trafikktilhøva og bruk av strekninga som skuleveg.

FAU ønskjer 50 km/t frå kyrkja til vegkrysset ved skulen, og 30 km/t på det resterande.

Strekninga frå sentrum til krysset ved skulen er fylkesveg, og Statens Vegvesen er vegstyresmakt. Oppmodinga er vidaresendt for dette strekket, og Statens Vegevesen har avslege søknaden.

Strekninga frå krysset til Harstad er kommunal veg, og planutvalet er då vegstyresmakt.

Deretter går ein over til å skrive under avsnittet som kallast vurderingar:

I medhald av skiltforskriftene er oppmodinga oversendt politiet til uttale. Valle og Bykle lensmannskontor vil ikkje tilrå 30 km/t utan at ein gjer andre tiltak som verkar fartsdempande, t.d. oppbygde fartsdemparar i vegbanen.

Administrasjonen har starta arbeid med ei ny trafikkløysing for området. Dette ut frå ei heilskapeleg vurdering av trafikktilhøva og omsyn til myke trafikkantar. Arbeidet vil gje ei endring av eksisterande reguleringsplan og ei fysisk omlegging av vegen. I høve til dette synast det lite hensiktsmessig og gjere fysiske tiltak i vegbanen på nåverande tidspunkt.

Men slik gjekk det ikkje. Planutvalet ville ikkje vente, kanskje dei meiner at ein har venta lenge nok. Eg meiner det hadde vore betre å skilje mjuke trafikantar frå biltrafikken ved gang/ sykkelveg. No er vedtaket å setje ned fartsgrensa og fylgje politiet si oppmoding om å lage fartsdumpar for å få folk til å rette seg etter den.

I mitt spørsmål ligg også oppmoding til ettertanke. Kanskje er det andre vegar i kommunen som kunne trengje tilsvarande vedtak?

Program onsdag 8. november

Share

Onsdagsprogrammet vert slik denne veka:

Ansvarleg:Harald Haugland til kl. 21.00, deretter Jorunn Lund Harstad
Teknikar: Geir Uppstad
Telefon: Ingebjørg Ellinor Rysstad

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Musikk
21:00 Opi sending ved Jorunn Lund Harstad

Eg har altså ansvaret for fyrste delen av kvelden. Alt no kan eg melde at fyrst i **den aktuelle timen** kjem **Gro Haatveit Hovet**, som er leiar i soknerådet, for å fortelje om vedtaket som er gjort i spørsmålet om å skilje kyrkje og stat. Deretter kjem **Astrid Nomeland** for å snakke om trafikktryggleik før vi tek ein telefonprat med **Valborg Nomeland** om Kardemommeby, som har generalprøve. Til slutt kjem **Marit Salvesen** i studio for å fortelje om Aksjon Håp i Valle.

I **Kommunen informerer** kjem rektor **Astrid Opdal Knutsen** på Hylestad skule for å fortelje om aktuelt frå deira ståstad.

Om Axel Krogh i Fædrelandsvennen i dag

Share

Over nesten heile side 8 i Fædrelandsvennen del 2 i dag skriv avisa om Olav Holen og arbeidet for å ta vare på huset etter diktaren Axel Krogh. I faktaruta “I korte trekk” heiter det:

Forfatteren Axel Kroghs (1892 – 1980) dikterstue på Langeid i Bygland har i mange år stått til nedfalls. Bygningene den er satt sammen av er 350 år gamle. Ildsjeler med interesse for den særmerkte forfatterens dikterstue og bøker prøver å redde bygningen og ta vare på Kroghs historie.

Artikkelen er ikkje lagt ut på nettet enno, men gå inn på http://fvn.no/ og søk, kanskje blir han lagt ut seinare. Du kan jo og slå opp i avisa, det er bilete ¨både Olav Holen og diktaren der.

Ikkje alle kveldar er like lette å lage radio

Share

Onsdag kveld er **Bjørgulv T. Berg** sett opp som programleiar og Rolf Erik Homme sett opp som ansvarleg for Open sending. Men ikkje alle kveldar er like lette å lage radio, og denne kvelden er ein av dei.

For det fyrste: Rolf Erik reiste til Peru på tre vekers ferie i dag. Men han hadde fått Jorunn Lund Harstad til å ta over, så siste delen av kvelden går nok greitt.

For det andre: Denne kvelden er det generalprøve på Kardemommeby. Bjørgulv har ei rolle i skodespelet som skal gå i Storstoga fredag kveld, laurdag kveld og avsluttast sundagskvelden. (Alle kveldar klokka 18 etter det eg veit.) Når du har ei rolle i eit slikt spel kan du ikkje seie at du ikkje kan kome på generalprøven. Men kva med radioen?

Eg meiner prinisppielt at vi må prøve å halde sendeplanen så sant det er råd. Det er på ein måte ei kontrakt med lydarane. Spørsmålet om å ikkje starte før til open sending klokka 21 er difor ei naudløysing som bør sitje langt inne. Kan ikkje ein annan programleiar overta?

Men sjølv hadde **eg** tenkt å reise til kysten onsdag ettermiddag, for eg hadde eit oppdrag der torsdag. **Ørnulf Hasla** er reist til Syden og er borte i to veker, **Theis Salvesen** måtte gå inn i Kardemommeby på kort varsel då ein annan av skodespelarane, Ingvar Nes, fekk dødsfall i familien og måtte hoppe av heile prosjektet.

Slik stoda er no har vi i haust fire programleiarar som pleier å kunne ta seg av fyrste delen av kvelden. Til vanleg pleier det å vere nok, kvar av oss får ansvaret for ei sending om lag ein gong i månaden, og vi synest det er greitt nok.

Den som etter oppsettet over var minst bortreist/ oppteken denne kvelden, var eg. Konklusjonen vart difor at eg får ansvaret for fyrste delen av kvelden, og så kan eg reise nedover når natta fell på. Det vert altså sending – denne kvelden og. Vonar du har høve til å høyre på.

Bøkene til Axel Krogh

Share

Eg gjorde eit søk i SAMBOK, adressa er
http://www.nb.no/baser/sambok/ på Axel Krogh. Då fann eg desse 15 titlane knytte til Axel Krogh (Dei eldste nederst):

Krogh, Axel – Det spiller i haugen 1939
Krogh, Axel – Sannsoga um Gildeteigen og pengarne hans 1936
Krogh, Axel – Den røde strid 1933
Krogh, Axel – Høst over Tordstun 1932
Krogh, Axel – Åsgrim Undbjørges arv 1931
Krogh, Axel – Skibet 1930
Krogh, Axel – Kjærlighetens krønike 1929
Krogh, Axel – Turid Dorge 1928
Krogh, Axel – Vagle 1927
Krogh, Axel – Jomfruens hjerte 1926
Krogh, Axel – Foged Carolius 1925
Krogh, Axel – Utenfor grinden 1924
Krogh, Axel – Muld og stjerner 1923
Krogh, Axel – Stålisen 1922
Krogh, Axel – Avdrift 1921

Boka av Eide nedanfor var ei bok Axel Krogh tilrettela for utgjeving. Dag Johan Beek har skrive ei lita oppgåve, ho er på 18 sider, om diktaren på HiA i 2000.

Eide, Arthur – Blandt byttekonefolket 1937
Beek, Dag Johan – Tema og tendenser hos Axel Krogh – den glemte sørlandsdikter 2000

Eit søk på nettet etter han gjev nokre titlar som er til sals i ulike antikvariat. Eg spurde Olav M. Holen i programmet onsdagskvelden 1. november om han ville kalle Axel Krogh for sørlandsdiktar, slik Beek gjorde. Det ville han ikkje, han er setesdalsdiktar, sa Holen.

På biblioteket i Valle har dei desse bøkene av Axel Krogh:
Sannsoga um Gildeteigen og pengane hans 1936 1 eks.
Høst over Tordstun 1932 0 eks.
Åsgrim Undbjørges arv 1931 1 eks.
Kjærlighetens krønike 1929 1 eks.
Turid Dorge 1928 2 eks.
Jomfruens hjerte 1926 1 eks.

Ta gjerne turen innom og lån bøkene. Du vil verte kjent med ein forfattar med spesielle kvalitetar.

Axel Krogh

Share

I programmet Samtale og musikk onsdagskvelden klokka 20.00 hadde eg fått med meg Olav M. Holen til å fortelje om forfattaren Axel Krogh. Det har vore nokre artiklar i Setesdølen om huset han budde i like sør for Langeid, for eigaren, Sigurd Helle, vil selje det til ein kjøpar som vil flytje det til Hovden. Sjå http://www.setesdolen.no/Gamle%20sider%202006/17102006.html

Olav fortalde at det var huset som førte til at han vart interessert i Axel Krogh. Han hadde Sigurd Berg til å restaurere ei bu i Støyledalen for 15 år sidan, og då sa Sigurd at du må sjå på huset til Axel Krogh, då vil du få sjå interessante bygningsdetaljar.

-Så eg stoppa der ein kveld og gjekk bortom. Døra var ikkje låst, så eg gjekk til og med inn, og det slo meg at det var ein spesiell dåm i dei gamle stokkane, nokre av dei er visst heilt på grensa til at dei skulle vore freda. Axel Krogh kjøpte eit par gamle hus og sette saman til dette huset, og her budde han heilt til Sigurd Langeid kjøpte det av han i 1973, fortalde Olav Holen.

Dette møtet med bustaden førte til at han vart interessert i å finne ut meir om forfattaren, og han har fått mykje stoff frå Tarjei Haugen i Valle og Einar Håland i Stavanger. Tarjei hadde teke med nokre tekstar av Axel Krogh i boka Setesdal og setesdølar. Poesi og prosa gjennom 1000 år (1993). Det er utdrag frå romanen Turid Dorge, Oslo 1928.

Tarjei skriv dette i margen: Axel Krogh (1892-1979) kom som gutunge til Setesdal fordi far hans, kunstmålaren Henrik Asor Hansen, arbeidde her i lengre periodar. Etter skilsmissa vart mora buande på Langeid saman med Axel og bror hans. I vaksen alder kjøpte han seg både skog og litt jord og sette seg opp hus, Dorgheim, som enno står der. Somme tider brukte han og etternamnet Fjalkekrone etter det skogstykket han hadde kjøpt. Budde storparten av livet på Langeid. Skreiv 15 bøker – romanar og noveller. I tillegg nokre artiklar og noveller i aviser og blad.

Einar Håland i Stavanger kjende Axel frå då han budde i Spania dei siste åra av livet. Han hadde fleire kassar med stoff som han overlet til Olav, mellom anna mange brev. Olav ser ikkje bort frå at det kan verte ei bok om denne særmerkte forfattaren med tida.

Mellom samtaleøktene spelte vi tradisjonsmusikk, og Olav hadde mykje interessant å fortelje. Axel Krogh var nok spesiell på mange måtar. Han melde seg inn i NS sommaren 1940 og skreiv nokre sterke artiklar i bladet deira. Men om hausten reiste han til Oslo og møtte leiarar i partiet, og etter kvart gjekk det opp for han kva han var med på, så han melde seg ut. I 1946 vart han stilt for retten skulda for landssvik, men han vart heilt frikjend, fekk ikkje bot eingong.

Axel Krogh var sterkt imot kristendommen, så sterkt at han ikkje kunne tenkje seg at han skulle gravleggjast på ein kyrkjegard. Han søkte difor om å verte gravlagt på det skogstykket han hadde kjøpt i Bygland, Fjalkekrone. På den tida måtte ein søkje Kongen om slikt, og han fekk etter kvart innvilga ønsket sitt. Men han døydde i Spania, der han budde dei siste åra av livet sitt. Truleg var det kostnadene med å føre han heim til Setesdal som gjorde at bror hans, som var fruktgrossist i Spania, valde å late han gravleggjast der nede, fortalde Olav M. Holen.

Eg vil kome tilbake med eit nytt innlegg på bloggen der eg skal ta med titlane på bøkene hans.