Kategoriarkiv: Ymse

Kommentarar

Share

I dag sletta eg ein del kommentarar. Funksjonen for å skrive kommentarar på bloggen her, er god, men det er ikkje mange som brukar han. Eg har late ein del kommentarar stå, sjølv om dei ikkje følgjer intensjonen med bloggen min. Intensjonen er å skrive ting som supplerer stoff som er aktuelt for Valle radio. Difor heiter og bloggen Valle radio.

Dei fleste dagane i sommar har eg klart å få det til. Målet har vore å skrive ein artikkel dagleg, og det har eg stort sett klart. Dermed ser det ut til at talet på besøk dei fleste dagane har vore over 10, og vi har halde Valle radio varm fram mot sendingane som startar att i neste veke (tysdagssendingar) og veka etter (onsdagssendingar).

Det hadde vore hyggeleg med kommentarar frå dykk som les, men eg har altså sletta kommentarar som har vore perifere, sjølv om dei har stått lenge (siste var skriven 1. mai, trur eg). Om du har lyst å skrive ein kommentar i høve til det eg skriv på bloggen eller program du høyrer i radioen, er du velkomen til det.

Eit søk på internett viser at det ikkje er mange andre enn bloggen som skriv om Valle radio. Men bloggen dokumenterer ein stor aktivitet i lokalsamfunnet vårt. Om du set pris på den, kan du skrive ein kommentar her på bloggen.

Aktivitet i Brokke

Share

Den som trudde at det var stille i Brokke om sommaren, må tru om att. I Fædrelandsvennen i dag har Johs. Bjørkeli (godt å sjå at han er tilbake etter ferien) ein stor artikkel på side 4 der han fortel om utvidinga dei held på med. Den skjer på toppen, over noverande trekk kjem det eit nytt trekk og i samband med det vert bakken utvida til 1100 meter. Og så kjem det som dei unge har sakna, bakke for hopp på brett og aktivitetar som dei meir tilårskomne ikkje vågar seg i gang med.

I samband med utbygginga av bakken må vi sjå at det alt no er nesten hundre bueiningar. Og så er det planlagt to hundre til, og om farten held seg, vil det ikkje vere så lenge før ein går mot tusentalet. I tillegg til alpinbakken vert det til vinteren 20 km langrennsløyper. Kanskje vert det gondolbane frå Rysstad om nokre år. Og lys kjem det også i den nye delen av bakken. Kveldskøyringa var populær i fjor.

Slik situasjonen er no, strevar Jan Wojtaszek med å få tak i ein teknisk sjef som er viljug til å jobbe i helgene til vinteren. Sjølv om han tilbyr fast jobb, vil ikkje folk ha ein jobb som bind dei i helgene, då vil dei sjølve dra på hytta og køyre snøscooter, trur han.

Men neste år kjem det ny bru over elva. Kven hadde trudd dette for få år sidan?

Lenke til artikkel i Fædrelandsvennen:
http://www.fvn.no/nyheter/setesdal/article391979.ece

Lenke til Brokke med mykje info:
http://www2.brokke.com/

Gratulerer, Theis

Share

I dag kom meldinga om at Theis har fått stilling som sokneprest i Tveit i Kristiansand, så i løpet av nokre månader er han ferdig med tenesta her. Også i Valle radio vil den trivelege programleiaren og medspelaren verte sakna, han har vore ei inspirasjonskjelde for oss alle i dei åra me har halde på.

Theis er den presten som har vore lengst i Valle dei siste 200 åra. Nils Nilsen Mollerup frå Viborg i Danmark var i Valle frå 1738 til 1772, men med unntak av han har ingen vore 17 år som prest i Valle.

Son min, Helge, har laga ei liste over prestar i Valle. Sjå http://eskeland.net/node/4

Theis Salvesen har vakse saman med bygdene i Øvre Setesdal og tent oss med Guds ord i glede og sorg. Vi ønsker han til lukke med ny jobb.

I løpet av tenestetida i Valle har han hatt ein del oppslag i media. Her er lenke til nokre av dei:
www.fvn.no/nyheter/setesdal/article386574.ece
www.fedrelandsvennen.no/nyheter/setesdal/article247364.ece
www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041111/ARTIKLER/41110019/0/
www.nrk.no/programmer/radioarkiv/gudstjenesten/4552300.html

Munnharpebølgen

Share

Dette er hovudtittel på ein artikkel om munnharpa av Hans-Hinrich Thedens på Norsk Folkemusikksamling, UiO. Undertittelen er **Rekonstruksjon og innovasjon i gjenopplivelsen av et tradisjonelt instrument.**

I denne 10 sider lange artikkelen går han inn på nokre element som var viktige når munnharpa fekk sin renessanse i Noreg. Her var folk i Setesdal viktige medspelarar. Han nemner Knut Gjermundson Hovet, fødd 1897, den siste munnharpesmeden i Setesdal. Vidare kjem Torleiv H. Bjørgum, Andres K. Rysstad, Knut Tveit, Mikkel Kaavenes, Bjørgulv Straume, Åni Rysstad og Folke Nesland på rekke og rad. I tillegg presenterer han namn frå andre stader i Noreg. Sjå
www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4010/v06/Munnharpebølgen.doc
Eg skreiv om dette 8. august, sjå http://tinyurl.com/glpab

I sommar var det munnharpefestival i Nederland, og 22. og 23. september samlast munnharpefolka igjen på Rysstad. Fredagskvelden er det konsert med Bjørgulv Straume og Sigurd Brokke, og i tillegg til kurs på laurdag skal dei på Munnharpe-safari i Setesdal. Jon Melhus fortel at dei fyrst tek ein tur i Hylestad, så stoppar dei ved munnharpemonumentet i Valle før turen endar i Bykle. Så dreg dei heim att til Rysstad for å avslutte festivalen. Det heile kostar 300 kroner. Du som er interessert i munnharpa, bør få det med deg. Ta kontakt med Jon Melhus om du vil vite meir.

Jon Lilletun er borte

Share

Det kom som eit lite sjokk då eg i dag fekk høyre at Jon Lilletun var gått bort, 60 år gamal. Kreften vann til slutt, etter at vi hadde trudd han hadde vunne kampen då han tok til att på Stortinget etter sjukdomsperioden for eit år sidan. Men det hadde han ikkje.

Helga Hjetland seier i ein kommentar at han var den einaste statsråden som har fått trampeklapp då han tala til lærarar på eit landsmøte. -Eg trur at mange lærarar som møtte han på lokallagsmøte eller i andre samanhengar, lærte å verte glad i han, for han var så ekte og nærverande, seier ho.

Eg tur vi opplevde han slik i Valle og. Vi gløymer nok ikkje då han var her i Valle i valkampen for nokre år sidan. Olav Hovet henta han med fly på Kjevik og flaug han til Åraksøyne. Der møtte Bjørgulv T. Berg han med limousinen sin og så køyrde dei i open bil gjennom kommunen til stand og møte.

Jon Lilletun var inspirerande. Når ein tenkjer på kor mange folk han møtte i det politiske arbeidet, ikkje minst då han var statsråd, er det mest uforståeleg korleis han kunne kjenne oss att og vere til stades og lytte til oss når vi hadde saker vi ville ta opp. Anten det var saker i Aust-Agder eller Vest-Agder, så lytta han og vann vener og forståing ved det.

No er han borte. Vi lyser fred over minnet hans.

Les kva Helga Hjetland og andre seier:
http://vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060821/ARTIKLER/60821004/1089

Kristen-Norge minnast Lilletun:
http://dagen.no/show_art.cgi?art=9681

Kristeleg Folkeparti si hovudside skriv og om dette:
http://www.krf.no/portal/page?_pageid=33,34453&_dad=portal&_schema=PORTAL

Homfjellet

Share

Klatring i Homsfjødd er første kapittel i boka Setesdal – Klatring i Sør-Norge, som eg skreiv om i går. Eg fortalde om boka til Lisbeth på biblioteket og ho kunne fortelje at det var rart å sjå kor det lyste oppe i fjellveggen ein gong då nokre klatrarar ikkje kom seg opp før det vart mørkt, og måtte overnatte oppe i fjellet.

I boka er det eit bilete som er teke på rasteplassen og badeplassen Honnevje ved riksveg 9 nord for Valle. På dette er det teikna inn fem ruter som er klatra opp veggen. Det er Sheeptrail (august 2000), Spleetje (ikkje fullført enno), Mammuttour (8. august 1991), Homeostase (juli 1992) og Eternity (17. september 2002).

**Homeostase** er omtala her:
http://www.adrenaline.no/klatre/2001/setesdal/index.htm

I ei pdf-fil som kallast leseprøve frå boka kan du sjå biletet frå Homsfjødd teke på Honnevje. Lenka er her: http://tinyurl.com/qx979

Eg oppfordrar ikkje til å klatre, men stopp på Honnevje når du køyrer den vegen. Ta med deg eit fotoapparat og sjå det fantastiske motivet du får når du retter kamera mot den flotte fjellveggen.

Fjelli heime møtte mitt auga

Share

Slik syng Anne Karin Kaasa i ein nydeleg sang. I sommar har det kome ei bok om fjellklatring i Setesdal. Du kan kjøpe den på Turistkontoret, den er i grunnen tenkt for folk som vil klatre i dei bratte fjella her i Setesdal. Men alle som er glade i naturen vår, burde skaffe seg boka og bla i henne. Ho er ikkje så stor i format, men meir enn stor nok til å gje opplevingar sjølv om du ikkje har tenkt å klatre ein meter.

Boka heiter Setesdal, er skriven av Hans Weninger, og utgjeven på Panico Alpinverlag i Tyskland. I den boka kan du møte fjelli heime, anten det er Homsfjødd, Nomelandsfjødd eller Løefjødd. Steinsås og klatreruter på austsida av Otra er og omtalte. Den siste er i Restefjell som ligg på vestsida av vegen sør for Hekni rasteplass.

Du finn informasjon om klatring i Setesdal og bilete som kunne vore frå frå boka, som kom ut i 2006, på denne sida, sjølv om ho er frå 2001: **Klatring i Setesdal – en oppsummering og oppdatering**
http://www.adrenaline.no/klatre/2001/setesdal/index.htm

Då boka var under planlegging, innstilte rådmannen i 2005 på eit tilskot på 15.000 kroner frå Valle kommune. Sjå: **Ny klatreguide for Setesdal** http://www.valle.kommune.no/vak/saksdok/1313050.html

Etter mi meining er det sjeldan ein finn ei så vakker bok om naturen i Valle, så LØP OG KJØP – 200 kroner kan gje grunnlag for mange samtalar om fjelli heime.

Natur med armatur

Share

**”Det er knapt for å oppleve natur med armatur at turistane søkjer til den norske fjellheimen.”**

Dette seier Else Lind Løyland i ein kronikk i Nationen i sommar. Du kan lese den svært lesverdige artikkelen **Kraftlinje i Setesdalsheiane** frå 10. juli 2006 her:
http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/article2187487.ece

Eg har tidlegare her på bloggen teke til orde for at i ei ny tid må Statnett heller legge ein plan for å sanere kraftlinjer som går i luft og legge meir av høgspentnettet i kabel i bakken. Samfunnet vil kreve det etter kvart, det er denne endringa me ser starten på gjennom dei aksjonane som er starta mot dei planlagde luftlinjene.

Dag og Tid har og hatt spalteplass for dette engasjementet. Her er to artiklar:
**Varslar kamp om straumrekninga** 15. juli 2006:
http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=796
**Skuldar på forbruksauken** 12. august 2006
http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=817

Avisene melder no at Enoksen vil kome til Brokke for å sjå ved sjølvsyn kva det er folk i Valle og Bykle er opptekne av. Det er godt nytt for alle som har late seg engasjere av denne saka.

Alle som har køyrt frå Valle til Dalen legg merke til kraftlinjene som dominerer den vakre naturen over heia. Det er på tide med ein kamp for å vinne att områda, sjølv om det skulle føre til graving i stor stil.

Hengebru

Share

I dag skreiv eg om hengebru på wikipedia.no. Ei hengebru er ei bru som er hengt opp i kjettingar eller kablar som går frå tårn på kvar side.
I Noreg er Sotrabrua ei av dei lengste, Varoddbrua i Kristiansand blir ikkje mykje samanlikna med den.

Verdas lengste hengebru har eit spenn på 1991 meter, ho ligg i Japan. Om denne og fleire hengebruer kan du lese om du går til denne lenka:
http://no.wikipedia.org/wiki/Hengebro

Og her kan du sjå eit bilete av den, Akashi Kaikyo Bridge, som ligg ved Kobe og bind saman to øyar.
http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JS=55102

I Valle har me og ei hengebru. Ho kan ikkje måle seg med dei store, men har hatt sin misjon i mange år. I dag er ho kanskje ikkje så viktig for trafikken mellom Strondi og austsida, men då Paal-Helge Haugen vaks opp, var ho eit viktig band mellom aust og vest. Han har skrive eit dikt om dette, du finn det her:
http://www.ntnu.no/gemini/2003-04/46_1.htm

Ta deg tid til å lese. Så kan du tenkje over tryggleik og fridom.

Aktiv sommar og aktiv haust

Share

Den som las Setesdølen i dag, må få inntrykk av at det har vore mykje aktivitet i dalen no når sommaren er på hell. Der var det reportasje frå Landbruksdagane på Evje, med eit overslag som rekna 5000 til stades. Så var det resultatliste frå Setesdalskappleiken, der det tidlegare var meldt om 400 innom i løpet av helga. I bowling-turneringa på Evje, der ein deltakar fekk seg ein båt til 240.000, var det over 100 deltakarar med 735 startar. Og 125 gjekk Bispevegmarsjen, medan 1000 skreiv under på oppropet mot kraftline.

Under countryfestivalen måtte kommunelege Hanne Straume i Valle i aktivitet fordi det ikkje var lagt opp til ekstra legevakt i Bygland og til hausten skal skuleelevane i Valle i aktivitet for å støtte prosjektet til Jan Olsen med syklar til Cuba. Og til sundag kan ein kaste våte svampar på soknepresten utanfor Otrahallen i samband med aktivitetsdag i kyrkjelyden. Iveland skal halde Jaktfestival, og snart er det NM i orientering.

Ofte snakkar ein som sommaren som ei tid med lite aktivitet. Slik har det ikkje vore i år. Reiselivet fortel om eit gullår, og det er ikkje Skattejakt på Sørlandet si skuld, sjølv om den aktiviteten sikkert medverkar til dei gode resultata. Det gode veret er nok heller årsaken til at så mange har vore med på dei mange aktivitetane i Setesdal i sommar. I tillegg til det som eg har nemnt over, kjem jordbærfestival, matfestival, Tveitetunstemna og alle utstillingane. Det har vore campingliv og turistbesøk og konsertar i kyrkjer og telt.

Når dette så vart krona med dronningbesøk både i Austhei og Vesthei, og båttur med Bjoren på fjorden til slutt, så kan ein ikkje anna enn å ta hatten av for alle som har stått på og lagt til rette for all aktiviteten. Mange løna og uløna har vore i sving for å få til alt som ein må ta tak i når folk møtest og skal ha service og stell.

Og så er det skulestart med andre utfordringar og Kulturveke med andre tilbod. Rikt og interessant for den som let seg engasjere.