Postludium-tema: Helgemessesundag

Share

Niklos K. Besteland har sett saman eit variert program til kveldens Postludium klokka 20:30 tysdag 8. oktober. Han startar med Johann Rosenmüller (1619-1684) ”Welt ade, ich bin dein müde, ich will nach den Himmel zu.” Det er Ackermann-koret i Rosenheim som syng.

Deretter kjem J.S.Bach (1685-1750) Herzlich tut mich verlangen (BVW 727). Det er melodien som i den gamle norske koralboka heiter Nu hjertelig jeg lenges. Domorganist Wilhelm Kümpel spelar på orglet i Erfurt domkyrkje.

Så fylgjer W.A.Mozart (1756-1791) Dies Irae frå Requiem i d-moll. Det slovakiske filharmoniske kor og orkester framfører verket under leiing av Zdenék Kosler.

Også Johannes Brahms (1833-1897) skreiv eit koralforspel på melodien ”Herzlich tut”. Medan Bach-versjonen er på to og eit halvt minutt, Kåre Nordstoga brukar vel tre minutt på Brahms-stykket på orgelet i Oslo domkyrkje.

Til slutt i kveldens Postludium høyrer vi domkantor Martin Pearson spele Variasjonar over den norske folketonen ”Å, hvor salig det skal blive” av Bjarne Sløgedal (*1927) på orgelet i Skien kyrkje.

Niklos likar å setje saman programmet slik at komponistane kjem i kronologisk rekkefølgje. Det har han gjort i kveld også.

Ny veke – nr. 45 – nytt tysdagsprogram

Share

Her kjem programmet for tysdag 8. november
Ansvarleg: Harald Haugland

Program

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Diakonidag i Otredal prosti
19:30 Til Telemark. Niklos K. Besteland les dikt og spelar musikk av Kjetil Løndal
20:00 Bokaktuelt. Lisbeth D. Homme og Harald Haugland i samtale om Johan Falkberget.
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer musikk til Helgemessesundag
21:00 Kyrkjebakken

Har du kommentarar? Skriv på bloggen til Valle radio, http://www.valleradio.blogs.no/main/

Vi har no hatt eigen teknikar nokre gonger. Etter planen skulle Kent Vidar Helle vere teknikar denne veka, men han er med på fotballtrening, og den er no på tysdagane, så vi må klare oss utan han i Valle radio på tysdagskveldane. Takk for innsatsen!

Krypsiv i Otra

Share

Dette er eit stort problem, og det er aukande. I mine sendingar har eg fleire gonger hatt besøk av Torjus Uppstad, VAFA, og Tom Arild Homme, som no er engasjert som prosjektleiar for innfrysingsprosjektet som er planlagt til vinteren.

I kveld, onsdag 2. november 2005, hadde eg ein samtale med kraftverksdirektør Reidar Ove Mork på telefon og dagleg leiar i VAFA, Torjus Uppstad, i studio. Bakgrunnen var to lesarinnlegg i Setesdølen, det eine frå tysdag 1. november av Uppstad, det andre frå fredag 28. oktober frå ei rekkje naturorganisasjonar under paraplyen Forum for Natur og Friluftsliv i Agder. Dei krev at ansvaret for krypsiv i elva blir plassert hos regulanten og at myndigheitene må ta ansvar og nytte dei verkemiddel som er naudsynte for å stoppe prosessen med tilgroing i elvane.

Mork gjorde greie for at det er etablert eit fond på 21 millionar kroner. Avkastninga av dette fondet skal nyttast til kampen mot krypsiv. Han meinte at det ikkje bare er reguleringa som er skuld i tilgroing, men at sur nedbør og har medverka til den negative utviklinga. Problemet er ikkje så stort i Bykle kommune, med unntak av eit område ved Bjørnarå, kanskje på grunn av mykje steinbotn i elva der. Men lenger nede, der det er sandbotn, er det stader med mykje krypsiv og flôtgras. Innfrysingsprosjektet nedstrøms Brokke og eit prosjekt i Vennesla er tiltak som står på planen i år og neste år.

Torjus Uppstad bad om orsaking for at han i 2001 melde regulanten for miljøkriminalitet, noko som han ikkje skulle ha gjort. Det var ikkje grunnlag for dette, og saka vart lagt bort av politiet. Torjus fortalde om bakgrunnen for at han gjorde det i sendinga i kveld og seier han lærte mykje av denne saka.

Han meiner vidare at kommunen må på banen i positivt samarbeid med regulanten om vi skal få resultat i denne saka, og at kommunen må erkjenne delansvar, noko dei ikkje har gjort til no.

I sendinga høyrde vi Bjørgulv Straume lese sitt eige dikt om temaet:

Høyr, no er det stille og daudt
innmed fossen,
som sevja så stille den renn
under borkjen.

Dei kvirvlande stryka
er burte i dalen,
no liver vel alle
som rikaste tsaren.

Men Otra renn ikkje
så fager og rik,
om enno eg minnest deg
fossande stri.

Sjå, krypsivet svingar seg
vilt i dansen.
Vert dette for Otra
den seiste kransen?

Deretter spela han Munnharpeslåtten og meir skulle det ikkje til for å skape ei magisk innleiing til samtalen mellom dei to om emnet.

Har du synspunkt på dette? Skriv eit innlegg på bloggen til Valle radio.

Harald

Veke 44

Share

I onsdagssendinga denne kvelden hadde vi desse oppslaga i nyhetstimen Vallenytt:
1. Om UiOs team som har praksisperiode i Valle og Bykle denne veka. Dei skal besøke skular og til helga skal dei delta på gudstenester i Hylestad kyrkje klokka 11 og Fjellgardane kyrkje klokka 18. Anders Wergeland var i studio saman med tre av teamet. Her er heimesida til DTS Skjærgårdsheimen. http://www.heimen.org/dts/
2. Om krypsiv i Otra. Sjå eige innlegg. Torjus Uppstad frå VAFA var i studio og Reidar Ove Mork frå Krypsivfondet i Otra var med på telefon.
3. Om at Ramadan no er slutt. Aslan Dubajev frå Tsjetsjenia, som er flyktning i Valle, fortalde om det.
4. Om at vi har fått blogg i Valle radio.

I Kommunen informerer var det rektor Leif Kvinlog og rådgjevar Frøydis Unneland som var med. Dei fortalde om eit opplegg som er starta på Valle skule som heiter YOU og handlar om yrkesorientering. Her er heimesida til dette opplegget: http://you.ls.no/

Tankar frå Bibelen var ved Håvard Viki, som kom i staden for Bjørgulv T. Berg, som måtte til Kristiansand denne kvelden.

Severin Tobiassen og Setesdal var eit interessant innslag av Leonhard Jansen frå Setesdalsmuseet.
http://www.setesdalsmuseet.no/
Han spela ôg opptak av Tallak Hoslemo som song og spela fele til. Dette hadde Agder Folkemusikkarkiv skaffa fram. http://www.folkemusikkarkivet.net/aindex.html
Eg har skriv litt om dette i eit tidlegare innslag her på bloggen.

Til slutt var det Open sending. Her var Ingebjørg Ellinor Rysstad og Berit Homme telefonvakter. Frå klokka 21 til 22.35 kom det inn vel hundre telefonar, og ryggsekken med Valle radio-logo gjekk til Jorunn Andersen på Rysstad. Teknikar denne kvelden var Torhild Sandnes og ansvarleg for sendinga var

Harald

Lekpredikanten

Share

Onsdag kveld 2. november klokka 20:00 kjem Leonhard Jansen for å fortelje om lekpredikanten Severin Tobiassen og Setesdal i Valle radio. Han har med både song og utdrag frå tale den denne frodige forkynnaren heldt, og han ser med historiske auge på ei rørsle som har prega Setesdal. Han har også hatt eit skråblikk på korleis dei som slutta seg til rørsla, anten dei gjekk ut av kyrkja og starta luthersk frikyrkje, eller dei blei i kyrkja og engasjerte seg i ein lågkyrkjeleg organisasjon, også har hatt leiaroppgåver i lokalsamfunnet.

Har religiøse opplevingar og erfaringar nokon plass i dagens samfunn? Treng vi lekpredikantar i dag?

Harald

Ungdom i Oppdrag

Share

Tysdag 1. november kjem tre ungdommar frå Ungdom i Oppdrag til Valle radio for å fortelje om aktivitetar dei har her i kyrkjelyden. Dei skal vere her i vinter og ha praksis, medan dei har tilknytning til Skjærgårdsheimen på Flekkerøy.

Ungdom i Oppdrag er ei rørsle der unge på eigen kostnad i ein lenger eller kortare periode deltek i kristent arbeid i ein kyrkjelyd.

Kva synest du om at unge kristne gjev eit år til å fortelje andre om gleda ved å tru på Jesus?

Lytt til programmet i Valle radio tysdag klokka 19-20. Anten du høyrer eller ikkje kan du skrive synspunkta dine i bloggen vår.

Harald

Reformasjonsdagen

Share

31. oktober 1517 var dagen da Luther slo opp 95 teser på slottskyrkjedøra i Wittenberg. Detter markerer vi i Valle radio i kveld, tysdag 1. november med eit radioforedrag om emnet klokka 20:00 og med Postludium klokka 20:30 der vi får høyre orgelmusikk og korverk basert på Luther si salme Vår Gud han er så fast ei borg.

Gjennom tesene starta prosessen som førte til at den vestlege kyrkja fekk mange underavdelingar i protest mot den romersk-katolske kyrkja. 20 år seinare slo dennne reformrørsla rot i Danmark-Norge, som fekk ei luthersk statskyrkje der over 80 prosent av folka i Noreg er med til denne dag.

Er kyrkjehistorie noko du er interessert i? Bli med i diskusjonen på bloggen til Valle radio.

Harald