Bienes hemmelige liv

Share

Denne boka var tema for bokaktuelt 15. november. Boka, som slo ut Da Vinci-koden på dei amerikanske bestseljarlistene, er skriven av Sue Monk Kidd og er hennar første roman. Før dette hadde ho skrive tre fagbøker.

Eg har høyrt på boka medan eg køyrde mellom Valle og Mandal, to helger måtte eg bruke på dei sju cd-platene, til saman vel åtte timar. Det var interessant, eg lærte om både bier og folk. I grunnen er det ein roman om ei 14 år gamal kvit jente, Lilly, som rømer frå ferskenfarmen i Sør-Carolina saman med den svarte hushjelpa faren har leigd for å stelle for dei etter at mor til Lilly døydde i ei skyteulukke då dottera bare var 4 år.

Dei to flyktningane kjem til honningprodusenten August og dei to søstrene hennar, og der får dei bu. Honningen dei lagar heiter Svart Madonna-honning, oppkalla etter ein gallionsfigur av ei svart kvinne med knytta neve (Black Power) som dei brukar på honningkrukkene sine, men som og er sentrum i gudstenester dei har i heimen. Vi fylgjer kvinnene i eit lite halvår med stor verdi for liva deira.

Lisbeth fortalde at ho hadde to eksemplar av boka og lydbok på biblioteket. Både bøkene og lydboka har vore mykje på utlån, folk i Valle vil lese det som er populær lesnad andre stader. Ho har også mange andre bøker med tematikken kvit/svart frå USA og Sør-Afrika, men ho har ikkje andre skjønnlitterære bøker der bier er sterkt med i handlinga.

Sue Monk Kidd har eiga heimeside, og der finn du Reader’s Guide, aktuelle spørsmål ein kan grunne på når ein har lese boka.

Adressen til heimesida er
http://www.suemonkkidd.com/

Adressen til Reader’s Guide er
http://www.suemonkkidd.com/SecretLifeOfBees/default.asp
Nede til høgre på den sida finn du ein link til Reader’s Guide.

Det er også norske linkar du kan klikke deg inn på, til dømes Bokklubben:
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?dokId=505645&rom=NB

Her finn du og intervju med henne. Sjå og NRKhttp://nrk.no/nyheter/kultur/forfattere/4780577.html
som har fleire linkar.

Har du lese boka? Send ein kommentar til Valle radio sin blogg.

Harald

Slik gjekk det

Share

Tysdagssendinga 15. november vart ikkje som planlagt. Geir skulle kople opp, men fekk ikkje kontakt med Bykle sjølv om han prøvde mange gonger. Til slutt gav han opp og spurde om eg kunne få det til. Men det var jo ikkje lettare for meg, så eg vart nøydd til å ringe etter hjelp. Då var klokka 18 og sendinga skulle begynne.

Det er godt å ha Hallvard i nærleiken. Han kom frå Motellet og sette i gang med same prosedyren som me hadde prøvd på i 20 minutt, men sjølv om han fekk kontakt, fall den ut att etter kort tid. Det gjekk nesten ein halv time før vi var på lufta, og kva som løyste problemet, er vi ikkje sikre på. Eg har mange gonger tenkt at det i vår tid burde vere lettare å kople opp, at nokon kunne programmere heile prosedyren på datamaskinen, slik at vi bare kunne trykke på ein knapp, og så gjorde data resten. Men så langt er vi ikkje komne enno.

Ettersom vi vart så seine, snudde eg litt på programmet. Først kom programma vi får frå Norea mediemisjon, som til vanleg går til halv åtte. Programmet eg hadde planlagt etterpå gjekk ut, og då kom vi i rute att til klokka åtte.

Vi arbeider no med å få musikken på datamaskin, og då sendinga var slutt, kom Hallvard bort og synte meg noko av det vi kan gjere når systemet kjem i gang. Men vi tykte nok at det gjekk noko seint å leite etter musikk på datamaskinen med det nye systemet, så det må dei nok forandre på.

Kåseriet heldt eg klokka 19:45. Eg tok utgangspunkt i at Kyrkjemøtet 2005, som går på Lillehammer denne veka, har tema Misjon og brukte litt frå stoffet eg fann på nettet frå møtet. Her er linken
http://www.kirken.no/nyheter/nyhetDet.cfm?pNyhetId=1155&pNyhetKat=Tema

Harald

Programmet i veke 46 – 2005

Share

Tysdag 15. november

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Geir Uppstad

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen.
19:30 Når ein kjær er gått bort
20:00 Bokaktuelt: Bienes hemmelige liv
20:30 Postludium. Buxtehude og Bach – eit 300- års minne
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 16. november

Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Gudrun Rysstad

18:00 Aktuelt
19:00 Kommunen informerer.
Fagansvarleg økonomi Wenche E. Gundersen
19:30 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg
20:00 Hovdens mes kjende reiselivsmann takkar
for seg. Carl-Otto Schiørn reiser frå
Hovden?? Ein times tid med denne farge-
rike personen gleder me oss til.
21:00 Opi sending med Rolf Erik Homme og gjest.

Kunngjeringar og helsingar osb. 379 37577
Fax 379 37575 E-post: vallera@online.no
—————————-
I aktuelltimen skal me preke med Tarald Trydal, som
var seiste formann i Setesdalslaget i Oslo.

Me lyt høyre med NK Torleiv Hovet om kva dei har
funne på i banken denne seiste helga?

Me lyt og høyre med Geir Wehus som no er tilsett
i Kreftforeininga i Kr sand, korleis han har det i sin
nye jobb, og kva som er hjartesaka til Kreftforeininga
i 2006..

Jolemesse på Rysstad. Me slår av ein prat med
messegeneral Ragnar Aas.

Tom Kvinlog på Hovden Skisenter og Jan på Brokke Alpint
lyt me og få seiste oppdatering.

Kanskje, kanskje får me ein liten prat med
Jorunn Stiansen (IdolJorunn) om det å vinne målpris for sin dialekt.??

Negativ folketalsutvikling, men positive tendensar

Share

Kommunen informerer
http://www.valle.kommune.no/

Rådmann Vidar Homme fortalde om den negative trenden i folketalsutviklinga. Det er eit problem for offentlege tenester i bygda. Men det er også negativt for næringslivet i kommunen. I mange år har situasjonen vore at vi har hatt mellom 1400 og 1500 i 40 år. Men no er det nede på på 1370. Det offentlege har innskrenka, Agder Energi og Valle vidaregåande skule er stikkord, men også kommunen har innskrenka.

Likevel kunne rådmannen fortelje om positive tendensar, ikkje minst utbygginga på Furestøyl.
http://www2.brokke.com/
Her må kommunen ta vare på initiativet, det skaper optimisme i heile kommunen.

Han nemnde at han hadde vore i ungdomsskolen, og der var det ganske mange av elevane, særleg gutane, som hadde planar om å bu i Valle når dei vart vaksne. –Men vi har kanskje ein jobb å gjere for å halde på jentene, sa han.

Neste år vert det ført fram straum til hytter på Bjørnevatn. Det vil nok vere mange som nyttar seg av dette, og trenden går mot større hytter.

Men truleg vert det ikkje større hytter i Stavdalen og områda som lokale folk nyttar til hytteområde. Han fortalde også om restriksjonar på storleik og andre tilhøve i kommuneplanen.

Det vert no lagt fiber for å få breiband i heile kommunen frå Byklegrensa og sørover, med forgreining til Furestøyl og Bjørnevatn. Om fem år vil truleg breiband vere aktuelt for å sjå TV. Det kostar ein million pr. kilometer og er ein viktig del av infrastrukturen. Difor må det offentlege spele ein rolle innan dette.

I Telemark har det vore eit prosjekt for å få fristilt småbruk til sals, og i Valle har ein også tenkt på dette. Når eit bruk har vore for sal, har det vore stor interesse, slutta Vidar Homme, som vona at det kunne verte noko liknande i Valle.

Eg fann ein kronikk om det siste emnet i Bergens Tidende. Her er linken til den
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article18326.ece

Har du synspunkt på folketalsutviklinga og kva kommunen bør gjere? Skriv på bloggen til Valle radio.

Harald

Fråhaldssak og sjukekøyring

Share

Dette var personar som var med og saker som var omtalte i nyhetstimen i Valle radio onsdag 9. november 2005:

Sissa Ringstad, kyrkjesjefen i Valle, skal med Kirkens Nødhjelp på studietur til Sudan. Det er 14 tilsette i kyrkja som skal vere med på turen. Kirkens Nødhjelp er Den norske kyrkja sitt bistandsarbeid.

Gro Haatveit Hovet har ei hjartesak som ho brenn for: Fråhaldssaka. Theis hevda at det var mange fråhaldsfolk i kommunen, men Gro hadde nesten ikkje møtt nokon, så ho trudde ikkje det ville vere grunnlag for å etablere ein losje eller fråhaldsorganisasjon. Ho meinte at folk måtte vere medvitne og tydelege i dette spørsmålet, men ho var ikkje mot sal av øl i butikkar. Der såg ho næringsinteressene som viktige.

Gunnar E. Helle, drosjesjåfør på Rysstad, fortalde om konsekvensane av at det frå nyår ikkje er avtale mellom drosjane i Bykle og Valle på den eine sida og Helse Sør. Folk vil då måtte betale for drosjekøyring og så søkje Trygdekontoret om refusjon etterpå.

Tallak Hoslemo, rådmann i Bykle, vart ringt opp. Han stoppa bilen på Granheim og fortalde at Bykle kommune har omorganisering på planen frå nyår 2006. Theis spurde også om oppslaget i avisa der grunneigarar på Breive har gått ut og vil nekta løypekøyring på sine eigedomar på Hovden. Han fortalde at kommunen har mange tiltak dei kan setje inn likevel. Dersom dei vedtek løype i kommuneplanen , vil grunneigarane vanskeleg kunne nekte løypekøyring.

Harald

Onsdagssending veke 45

Share

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Geir Uppstad

18:00 Nyhetstimen. Gjest: Gro Haatveit Hovet
19:00 Kommunen informerer. Rådmann Vidar Homme
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Setesdalsforlagets Ånund K. Homme
http://home.online.no/%7es.forlag/
20:30 Min musikk. Marianne Honningdal
21:00 Open sending. Gjest: Hege Sandhaug

Denne sendinga varte frå klokka 18.10, dei hadde litt problem med å få forbindelse med sendaren i Bykle, til klokka 22.45. Eg hadde høve til å få med meg det meste av sendinga. Noko av det avspeglar seg i andre innlegg på bloggen. Skriv litt dersom du høyrde på sendinga, du og.

Harald

Johan Falkberget

Share

Bokaktuelt denne veka var om Johan Falkberget i høve at boka Den fjerde nattevakt er blitt til opera. Komponisten heiter Gisle Kverndokk, og han nyttar folkemusikk i operaen, framført av musikaren Sven Nyhus.

Vi starta difor sendinga med Bergrosa, ein pols Sven Nyhus har laga. Deretter stilte eg Lisbeth Dalquist Homme spørsmålet om kva biblioteket i Valle kan hjelpe meg med dersom eg vil førebu meg til ein tur i operaen.

I samlinga som kjem fram når du søkjer på Falkberget i databasen til Valle bibliotek er det 20 postar, vi finn bøkene Den fjerde nattevakt, Nattens brød (4 band), Bør Børson og Eli Sjursdotter filmen om Ann Magritt og lydbøker av Den fjerde nattevakt og Nattens brød. I tillegg er det fleire bøker om forfattaren.

Det er likevel lite i høve til samlinga til Hans Svenne i Drammen. Han har 1200 bøker relatert til Falkberget, det er meir enn Nasjonalbiblioteket. Svenne laga i 1993 ein bibliografi over forfattarskapen til denne Røros-forfattaren.

-Eg har sett Den fjerde nattevakt på Trøndelag teater, det var eit stykke som gjorde inntrykk, sa Lisbeth, som i unge år tenkte å bli bibliotekar på Røros.

-Det er jo ei kjærleikssoge sjølv om det og handlar om livet på Røros frå 1807, var konklusjonen på samtalen, der vi også kom inn på arbeidet som var gjort for å gje Falkberget Nobelprisen i litteratur. Alltid var det ein engelsk forfattar som kom før han på lista, så det vart aldri nokon Nobelpris på han.

“Kjærligheten er et brennende ris som pisker en i selve hjertet,” heiter det i Eli Sjursdotter.

Programmet var laga med hjelp av stoff frå Valle folkebibliotek og oppslag i Dagbladet fredag 4. november. Det var premiere 5. november, sjå linken
http://www.operaen.no/sw2841.asp
for meir informasjon. Bøkene finn du på biblioteket, seier biblioteksjef Lisbeth D. Homme.

Dersom du tek turen i operaen, vonar eg at du seier i frå, så kan me lage eit program i Valle radio.

Harald

Diakonisøndag i Otredal prosti

Share

Denne søndagen vart markert i Bygland kyrkje med gudsteneste klokka 18.00 ved sokneprest Bernt Olav Jensen og prostidiakon Per Emanuelsen.

I programmet Møteplassen klokka 19.05 tysdag 8. november kunne du fyrst høyre det meste av talen til diakonen, deretter høyrde du organist Alfred Gammelsæter improvisere på orgelet. Han gjorde det medan kyrkjelyden kunne gå rundt i kyrkja og tenne lys og be, det var Allehelgenssøndag denne dagen. Folk kunne og skrive bøneemner på lappar som dei la i ei bønekrukke. Etterpå vart alle bønelappane medtekne i kyrkjelyden si bøn, utan opplesing av den einskilde bøna.

Det var 50 menneske frå dei fleste sokna i Otredal prosti til stades på gudstenesta denne regnfulle og mørke søndagskvelden.

Til Telemark

Share

Det siste programmet, nummer 4, i serien Til Telemark med Niklos K. Besteland, hadde desse innslaga:

1. Jenta på Lauvøya
2. Hålehåven
3. Gibøens draum
4. Fenta
5. Tjugedalaren

Alle med unntak av hallingen på nr. 4, var springarar. Dei tre siste var live-opptak frå kappleik i Porsgrunn.

Kjetil Løndal levde frå 1907-1987, han var frå Tuddal, men budde i Oslo frå 1939. Han levde av å vere vaktmeister, men levde for å spele i Telelaget. Det gjorde han i 25 år frå 1945. I 1956, 1958, 1959 og 1966 vann han landskappleikane, og han turnerte med framsyninga “Dans ropte fela” både i Europa og USA. For det mangfaldige arbeidet innan folkemusikken fekk han Kongens fortenestmedalje i gull.

Mellom slåttane las Niklos opp dikt frå samlina Millom fjelli blå av Knut Sudgarden.

Postludium-tema: Helgemessesundag

Share

Niklos K. Besteland har sett saman eit variert program til kveldens Postludium klokka 20:30 tysdag 8. oktober. Han startar med Johann Rosenmüller (1619-1684) ”Welt ade, ich bin dein müde, ich will nach den Himmel zu.” Det er Ackermann-koret i Rosenheim som syng.

Deretter kjem J.S.Bach (1685-1750) Herzlich tut mich verlangen (BVW 727). Det er melodien som i den gamle norske koralboka heiter Nu hjertelig jeg lenges. Domorganist Wilhelm Kümpel spelar på orglet i Erfurt domkyrkje.

Så fylgjer W.A.Mozart (1756-1791) Dies Irae frå Requiem i d-moll. Det slovakiske filharmoniske kor og orkester framfører verket under leiing av Zdenék Kosler.

Også Johannes Brahms (1833-1897) skreiv eit koralforspel på melodien ”Herzlich tut”. Medan Bach-versjonen er på to og eit halvt minutt, Kåre Nordstoga brukar vel tre minutt på Brahms-stykket på orgelet i Oslo domkyrkje.

Til slutt i kveldens Postludium høyrer vi domkantor Martin Pearson spele Variasjonar over den norske folketonen ”Å, hvor salig det skal blive” av Bjarne Sløgedal (*1927) på orgelet i Skien kyrkje.

Niklos likar å setje saman programmet slik at komponistane kjem i kronologisk rekkefølgje. Det har han gjort i kveld også.

Om Setesdalswiki og programma i Valle radio, som sender tysdag og onsdag kvar veke.