Fråhaldssak og sjukekøyring

Share

Dette var personar som var med og saker som var omtalte i nyhetstimen i Valle radio onsdag 9. november 2005:

Sissa Ringstad, kyrkjesjefen i Valle, skal med Kirkens Nødhjelp på studietur til Sudan. Det er 14 tilsette i kyrkja som skal vere med på turen. Kirkens Nødhjelp er Den norske kyrkja sitt bistandsarbeid.

Gro Haatveit Hovet har ei hjartesak som ho brenn for: Fråhaldssaka. Theis hevda at det var mange fråhaldsfolk i kommunen, men Gro hadde nesten ikkje møtt nokon, så ho trudde ikkje det ville vere grunnlag for å etablere ein losje eller fråhaldsorganisasjon. Ho meinte at folk måtte vere medvitne og tydelege i dette spørsmålet, men ho var ikkje mot sal av øl i butikkar. Der såg ho næringsinteressene som viktige.

Gunnar E. Helle, drosjesjåfør på Rysstad, fortalde om konsekvensane av at det frå nyår ikkje er avtale mellom drosjane i Bykle og Valle på den eine sida og Helse Sør. Folk vil då måtte betale for drosjekøyring og så søkje Trygdekontoret om refusjon etterpå.

Tallak Hoslemo, rådmann i Bykle, vart ringt opp. Han stoppa bilen på Granheim og fortalde at Bykle kommune har omorganisering på planen frå nyår 2006. Theis spurde også om oppslaget i avisa der grunneigarar på Breive har gått ut og vil nekta løypekøyring på sine eigedomar på Hovden. Han fortalde at kommunen har mange tiltak dei kan setje inn likevel. Dersom dei vedtek løype i kommuneplanen , vil grunneigarane vanskeleg kunne nekte løypekøyring.

Harald

Onsdagssending veke 45

Share

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Geir Uppstad

18:00 Nyhetstimen. Gjest: Gro Haatveit Hovet
19:00 Kommunen informerer. Rådmann Vidar Homme
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Setesdalsforlagets Ånund K. Homme
http://home.online.no/%7es.forlag/
20:30 Min musikk. Marianne Honningdal
21:00 Open sending. Gjest: Hege Sandhaug

Denne sendinga varte frå klokka 18.10, dei hadde litt problem med å få forbindelse med sendaren i Bykle, til klokka 22.45. Eg hadde høve til å få med meg det meste av sendinga. Noko av det avspeglar seg i andre innlegg på bloggen. Skriv litt dersom du høyrde på sendinga, du og.

Harald

Johan Falkberget

Share

Bokaktuelt denne veka var om Johan Falkberget i høve at boka Den fjerde nattevakt er blitt til opera. Komponisten heiter Gisle Kverndokk, og han nyttar folkemusikk i operaen, framført av musikaren Sven Nyhus.

Vi starta difor sendinga med Bergrosa, ein pols Sven Nyhus har laga. Deretter stilte eg Lisbeth Dalquist Homme spørsmålet om kva biblioteket i Valle kan hjelpe meg med dersom eg vil førebu meg til ein tur i operaen.

I samlinga som kjem fram når du søkjer på Falkberget i databasen til Valle bibliotek er det 20 postar, vi finn bøkene Den fjerde nattevakt, Nattens brød (4 band), Bør Børson og Eli Sjursdotter filmen om Ann Magritt og lydbøker av Den fjerde nattevakt og Nattens brød. I tillegg er det fleire bøker om forfattaren.

Det er likevel lite i høve til samlinga til Hans Svenne i Drammen. Han har 1200 bøker relatert til Falkberget, det er meir enn Nasjonalbiblioteket. Svenne laga i 1993 ein bibliografi over forfattarskapen til denne Røros-forfattaren.

-Eg har sett Den fjerde nattevakt på Trøndelag teater, det var eit stykke som gjorde inntrykk, sa Lisbeth, som i unge år tenkte å bli bibliotekar på Røros.

-Det er jo ei kjærleikssoge sjølv om det og handlar om livet på Røros frå 1807, var konklusjonen på samtalen, der vi også kom inn på arbeidet som var gjort for å gje Falkberget Nobelprisen i litteratur. Alltid var det ein engelsk forfattar som kom før han på lista, så det vart aldri nokon Nobelpris på han.

“Kjærligheten er et brennende ris som pisker en i selve hjertet,” heiter det i Eli Sjursdotter.

Programmet var laga med hjelp av stoff frå Valle folkebibliotek og oppslag i Dagbladet fredag 4. november. Det var premiere 5. november, sjå linken
http://www.operaen.no/sw2841.asp
for meir informasjon. Bøkene finn du på biblioteket, seier biblioteksjef Lisbeth D. Homme.

Dersom du tek turen i operaen, vonar eg at du seier i frå, så kan me lage eit program i Valle radio.

Harald

Diakonisøndag i Otredal prosti

Share

Denne søndagen vart markert i Bygland kyrkje med gudsteneste klokka 18.00 ved sokneprest Bernt Olav Jensen og prostidiakon Per Emanuelsen.

I programmet Møteplassen klokka 19.05 tysdag 8. november kunne du fyrst høyre det meste av talen til diakonen, deretter høyrde du organist Alfred Gammelsæter improvisere på orgelet. Han gjorde det medan kyrkjelyden kunne gå rundt i kyrkja og tenne lys og be, det var Allehelgenssøndag denne dagen. Folk kunne og skrive bøneemner på lappar som dei la i ei bønekrukke. Etterpå vart alle bønelappane medtekne i kyrkjelyden si bøn, utan opplesing av den einskilde bøna.

Det var 50 menneske frå dei fleste sokna i Otredal prosti til stades på gudstenesta denne regnfulle og mørke søndagskvelden.

Til Telemark

Share

Det siste programmet, nummer 4, i serien Til Telemark med Niklos K. Besteland, hadde desse innslaga:

1. Jenta på Lauvøya
2. Hålehåven
3. Gibøens draum
4. Fenta
5. Tjugedalaren

Alle med unntak av hallingen på nr. 4, var springarar. Dei tre siste var live-opptak frå kappleik i Porsgrunn.

Kjetil Løndal levde frå 1907-1987, han var frå Tuddal, men budde i Oslo frå 1939. Han levde av å vere vaktmeister, men levde for å spele i Telelaget. Det gjorde han i 25 år frå 1945. I 1956, 1958, 1959 og 1966 vann han landskappleikane, og han turnerte med framsyninga “Dans ropte fela” både i Europa og USA. For det mangfaldige arbeidet innan folkemusikken fekk han Kongens fortenestmedalje i gull.

Mellom slåttane las Niklos opp dikt frå samlina Millom fjelli blå av Knut Sudgarden.

Postludium-tema: Helgemessesundag

Share

Niklos K. Besteland har sett saman eit variert program til kveldens Postludium klokka 20:30 tysdag 8. oktober. Han startar med Johann Rosenmüller (1619-1684) ”Welt ade, ich bin dein müde, ich will nach den Himmel zu.” Det er Ackermann-koret i Rosenheim som syng.

Deretter kjem J.S.Bach (1685-1750) Herzlich tut mich verlangen (BVW 727). Det er melodien som i den gamle norske koralboka heiter Nu hjertelig jeg lenges. Domorganist Wilhelm Kümpel spelar på orglet i Erfurt domkyrkje.

Så fylgjer W.A.Mozart (1756-1791) Dies Irae frå Requiem i d-moll. Det slovakiske filharmoniske kor og orkester framfører verket under leiing av Zdenék Kosler.

Også Johannes Brahms (1833-1897) skreiv eit koralforspel på melodien ”Herzlich tut”. Medan Bach-versjonen er på to og eit halvt minutt, Kåre Nordstoga brukar vel tre minutt på Brahms-stykket på orgelet i Oslo domkyrkje.

Til slutt i kveldens Postludium høyrer vi domkantor Martin Pearson spele Variasjonar over den norske folketonen ”Å, hvor salig det skal blive” av Bjarne Sløgedal (*1927) på orgelet i Skien kyrkje.

Niklos likar å setje saman programmet slik at komponistane kjem i kronologisk rekkefølgje. Det har han gjort i kveld også.

Ny veke – nr. 45 – nytt tysdagsprogram

Share

Her kjem programmet for tysdag 8. november
Ansvarleg: Harald Haugland

Program

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Diakonidag i Otredal prosti
19:30 Til Telemark. Niklos K. Besteland les dikt og spelar musikk av Kjetil Løndal
20:00 Bokaktuelt. Lisbeth D. Homme og Harald Haugland i samtale om Johan Falkberget.
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer musikk til Helgemessesundag
21:00 Kyrkjebakken

Har du kommentarar? Skriv på bloggen til Valle radio, http://www.valleradio.blogs.no/main/

Vi har no hatt eigen teknikar nokre gonger. Etter planen skulle Kent Vidar Helle vere teknikar denne veka, men han er med på fotballtrening, og den er no på tysdagane, så vi må klare oss utan han i Valle radio på tysdagskveldane. Takk for innsatsen!

Krypsiv i Otra

Share

Dette er eit stort problem, og det er aukande. I mine sendingar har eg fleire gonger hatt besøk av Torjus Uppstad, VAFA, og Tom Arild Homme, som no er engasjert som prosjektleiar for innfrysingsprosjektet som er planlagt til vinteren.

I kveld, onsdag 2. november 2005, hadde eg ein samtale med kraftverksdirektør Reidar Ove Mork på telefon og dagleg leiar i VAFA, Torjus Uppstad, i studio. Bakgrunnen var to lesarinnlegg i Setesdølen, det eine frå tysdag 1. november av Uppstad, det andre frå fredag 28. oktober frå ei rekkje naturorganisasjonar under paraplyen Forum for Natur og Friluftsliv i Agder. Dei krev at ansvaret for krypsiv i elva blir plassert hos regulanten og at myndigheitene må ta ansvar og nytte dei verkemiddel som er naudsynte for å stoppe prosessen med tilgroing i elvane.

Mork gjorde greie for at det er etablert eit fond på 21 millionar kroner. Avkastninga av dette fondet skal nyttast til kampen mot krypsiv. Han meinte at det ikkje bare er reguleringa som er skuld i tilgroing, men at sur nedbør og har medverka til den negative utviklinga. Problemet er ikkje så stort i Bykle kommune, med unntak av eit område ved Bjørnarå, kanskje på grunn av mykje steinbotn i elva der. Men lenger nede, der det er sandbotn, er det stader med mykje krypsiv og flôtgras. Innfrysingsprosjektet nedstrøms Brokke og eit prosjekt i Vennesla er tiltak som står på planen i år og neste år.

Torjus Uppstad bad om orsaking for at han i 2001 melde regulanten for miljøkriminalitet, noko som han ikkje skulle ha gjort. Det var ikkje grunnlag for dette, og saka vart lagt bort av politiet. Torjus fortalde om bakgrunnen for at han gjorde det i sendinga i kveld og seier han lærte mykje av denne saka.

Han meiner vidare at kommunen må på banen i positivt samarbeid med regulanten om vi skal få resultat i denne saka, og at kommunen må erkjenne delansvar, noko dei ikkje har gjort til no.

I sendinga høyrde vi Bjørgulv Straume lese sitt eige dikt om temaet:

Høyr, no er det stille og daudt
innmed fossen,
som sevja så stille den renn
under borkjen.

Dei kvirvlande stryka
er burte i dalen,
no liver vel alle
som rikaste tsaren.

Men Otra renn ikkje
så fager og rik,
om enno eg minnest deg
fossande stri.

Sjå, krypsivet svingar seg
vilt i dansen.
Vert dette for Otra
den seiste kransen?

Deretter spela han Munnharpeslåtten og meir skulle det ikkje til for å skape ei magisk innleiing til samtalen mellom dei to om emnet.

Har du synspunkt på dette? Skriv eit innlegg på bloggen til Valle radio.

Harald

Veke 44

Share

I onsdagssendinga denne kvelden hadde vi desse oppslaga i nyhetstimen Vallenytt:
1. Om UiOs team som har praksisperiode i Valle og Bykle denne veka. Dei skal besøke skular og til helga skal dei delta på gudstenester i Hylestad kyrkje klokka 11 og Fjellgardane kyrkje klokka 18. Anders Wergeland var i studio saman med tre av teamet. Her er heimesida til DTS Skjærgårdsheimen. http://www.heimen.org/dts/
2. Om krypsiv i Otra. Sjå eige innlegg. Torjus Uppstad frå VAFA var i studio og Reidar Ove Mork frå Krypsivfondet i Otra var med på telefon.
3. Om at Ramadan no er slutt. Aslan Dubajev frå Tsjetsjenia, som er flyktning i Valle, fortalde om det.
4. Om at vi har fått blogg i Valle radio.

I Kommunen informerer var det rektor Leif Kvinlog og rådgjevar Frøydis Unneland som var med. Dei fortalde om eit opplegg som er starta på Valle skule som heiter YOU og handlar om yrkesorientering. Her er heimesida til dette opplegget: http://you.ls.no/

Tankar frå Bibelen var ved Håvard Viki, som kom i staden for Bjørgulv T. Berg, som måtte til Kristiansand denne kvelden.

Severin Tobiassen og Setesdal var eit interessant innslag av Leonhard Jansen frå Setesdalsmuseet.
http://www.setesdalsmuseet.no/
Han spela ôg opptak av Tallak Hoslemo som song og spela fele til. Dette hadde Agder Folkemusikkarkiv skaffa fram. http://www.folkemusikkarkivet.net/aindex.html
Eg har skriv litt om dette i eit tidlegare innslag her på bloggen.

Til slutt var det Open sending. Her var Ingebjørg Ellinor Rysstad og Berit Homme telefonvakter. Frå klokka 21 til 22.35 kom det inn vel hundre telefonar, og ryggsekken med Valle radio-logo gjekk til Jorunn Andersen på Rysstad. Teknikar denne kvelden var Torhild Sandnes og ansvarleg for sendinga var

Harald

Lekpredikanten

Share

Onsdag kveld 2. november klokka 20:00 kjem Leonhard Jansen for å fortelje om lekpredikanten Severin Tobiassen og Setesdal i Valle radio. Han har med både song og utdrag frå tale den denne frodige forkynnaren heldt, og han ser med historiske auge på ei rørsle som har prega Setesdal. Han har også hatt eit skråblikk på korleis dei som slutta seg til rørsla, anten dei gjekk ut av kyrkja og starta luthersk frikyrkje, eller dei blei i kyrkja og engasjerte seg i ein lågkyrkjeleg organisasjon, også har hatt leiaroppgåver i lokalsamfunnet.

Har religiøse opplevingar og erfaringar nokon plass i dagens samfunn? Treng vi lekpredikantar i dag?

Harald

Om Setesdalswiki og programma i Valle radio, som sender tysdag og onsdag kvar veke.