Merkelapp-arkiv: Byklesoga

Eit storverk

Share

Når Bykle kommune no får lagt ut Heimar og folk i Bykle på Internett, er det eit vågestykke. Det hadde vore lett om dei hadde lagt ut pdf-filer som folk kunne lese, men ikkje redigere. Men byklarane ville meir, dei ville nytte høvet til å rette opp feil og å oppdatere verket.

Ei gards- og ættesoge er eit verk som er vanskeleg å gje ut, for livet er jo slik at ei bok ville trenge oppdateringar heile tida. Når pressa har stilna og boka er komen mellom permar, vil det ha skjedd så mykje som ikkje har kome med.

Tidlegare måtte ein leve med at slik var det. Mange kommunar har av den grunn og av økonomiske grunnar gjeve ut eitt og eitt bind, så kunne ein ta med rettingar i neste bind om det var aktuelt. Bykle gav ut fem bind same året, og feila som eventuelt var på dei mange tusen sidene, ville bli ståande om ein ikkje samla dei i ei bok og eventuelt sende den ut til kjøparane, noko som ville vere både tungvindt og kostbart.

I staden valde Bykle å inngå samareid med Lokalhistoriewiki og å legge ut heile verket der. Det er eit lokalhistorisk leksikon, folk kan registrere seg og skrive lokalhistoriske artiklar der, akkurat som på Setesdalswiki. På framsida til Heimar og folk i Bykle på Lokalhistoriewiki er det eit oversyn over dei mest viste artiklane. Då eg såg det oversynet, vart eg overraska.

Det er bare gått knappe tre veker sidan ein tok til å legge stoffet ut på nettet. Artikkelen «Hovden (Bykle gnr 2)» vart lagt ut 20. oktober. Pr. 3. november er det den mest viste artikkelen, med 154 visningar.

Sjølv om heile verket ikkje er lagt ut enno, har altså folk teke til å bruke det, i langt større grad enn eg hadde tenkt, sjølv om eg nok trudde at det kom til å bli brukt ein del når det kom på nett. Eit overslag syner at dei 25 mest viste artiklane har over 1000 visningar.

At en påkosta bokverk blir lest, er jo viktig, det var difor det vart laga. Eg skulle tru at dei pengane kommunen har løyvd for å få dette til, vil synes seg å vere vel verd innsatsen etter kvart som heile verket kjem på plass og folk får tid på seg til å finne stoff dei er på leiting etter. http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Forside:Heimar_og_folk_i_Bykle

Først i Norge

Share

Bykle er ein føregangskommune på mange måtar, og no gjer dei det igjen. Bygdesogeverket Heimar og folk i Norge vert fulldigitalisert i haust, og Bykle blir den første første kommunen i landet som gjer noko slikt.

Tysdag kveld var Chris Nyborg i studio i Valle Radio og fortalde om dette, og Olav Mosdøl, som er leiar i bygdesogenemnda, var med på telefonen. Nyborg hadde vore på møte i Bykle same kvelden og på vegen heim att til Oslo stoppa han i Valle Radio for å fortelje om Lokalhistoriewiki, nettstaden der Heimar og folk i Bykle skal leggjast ut.

Det vart ein interessant samtale der Olav Mosdøl fortalde om kvifor dei no går vil dette. Ved å digitalisere bøkene vil dei kunne bli oppdaterte på ein heilt annan måte enn om dei bare er på papir. Når nokon oppdagar feil, kan dei sjølve registrere seg på Lokalhistoriewiki og korrigere feilen. Fagfolka på Norsk Lokalhistorisk Institutt fylgjer med og ser til at det blir rett. Olav peika og på at ein kan lage lenker i stoffet som bind informasjonen saman på ein rikare måte enn ein kan få til i ei bok.

Chris Nyborg fortalde at Lokalhistoriewiki vart starta i 2008 for å ta vare på lokalhistorisk stoff som fordi det ikkje hadde nasjonal interesse, ikkje kunne få plass i Wikipedia. No har leksikonet nesten 28.000 artiklar og om lag 58.000 bilete og det veks kvar dag. Fordi ein samarbeider med Digitalt Museum får leksikonet mange historiske bilete.

Chris fortalde og om prosjektet der dei prøver å lage små artiklar om alle hundreåringane i Norge. No som folk lever lenger og mange vert over hundre år, har ein medarbeidar i lokalhistoriewiki starta eit prosjekt der han skriv om alle han kjem over og oppfordrar andre til å skrive om lokale hundreåringar.

Når det gjeld Heimar og folk i Bykle, har ein til no lagt ut dei første sju artiklane frå første bindet.

Om det kjem mange rettingar, vil dei kunne danne grunnlag for eit trykt bind. Alt som vert gjort med artiklane, vert registrert i artikkelen sin historikk.

Vi fleipa litt om at det burde vore Setesdalswiki som la ut Heimar og folk i Bykle, men det seier seg sjølv at eit forskningsinstitutt med mange folk kan gjere ein betre jobb enn frivillige i eit så stort prosjekt. Men noko informasjon kan nok og kome Setesdalswiki til nytte, og informasjon frå Setesdalswiki kan kome til nytte i oppdateringa av stoffet i den digitale versjonen av bøkene.

Til slutt i samtalen utfordra Olav Mosdøl Valle kommune til å gjere det same med sine bygdebøker, ja, kanskje heile Setesdal kunne tenkje på dette, då ville verdien av tiltaket bli mykje større, ettersom lenking mellom bøkene ville vere mogleg. Chris Nyborg støtta tanken, så no spørs det korleis det går i tida som kjem.

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Heimar_og_folk_i_Bykle