Merkelapp-arkiv: kultur 2008

Veronika Akselsen

Share

Songaren som i kveld avsluttar Kulturveka 2008 er sjølvlært som songar. http://no.wikipedia.org/wiki/Veronika_Akselsen Ho bur på Skarnes http://no.wikipedia.org/wiki/Skarnes Der bur far hennar, Elias Akselsen og. Mange vil hugse han frå konserten i Broderheimen under Kulturveka 2006.

Veronika er vaksen opp i pinsevenn-miljø. Ho har sangglede med seg frå familien og pinsevenner. Sist onsdag spelte vi i Valle Radio frå plata hennar Fattige var de som først fikk se, som kom ut til jol i 2004. Ho fortel sjølv til NRK at ho som lita øvde på å halde lange tonar til ho vart heilt blå i fjeset. Det gav sterke lunger, ein gong då ho på skulen heime skulle syngje ein song av Celine Dion http://no.wikipedia.org/wiki/Celine_Dion sprengde ho lydanlegget på skulen.

Her er lenke til ei heimeside som ikkje er særleg oppdatert, men du kan nok finne noko interessant om du leitar litt rundt på den. http://www.veronica-akselsen.com/index_files/forside.htm Ho har vore med i Melodi Grand Prix to gonger, men ikkje nådd heilt til topps.

Her er eit intervju med henne i Aftenposten http://www.veronica-akselsen.com/index_files/forside.htm

Når du les dette, har du anten vore på konserten, eller gått glipp av den. I det siste tilfellet er du i same situasjon som eg og får sjå fram til neste gong ho er på dine trakter.

Kulturveka går mot slutten – kulturelt mangfald

Share

I går var det orgelkonsert ved Martin Pearson, men den hadde eg ikkje høve til å gå på sjølv, så eg veit ikkje kor mange som kom til Valle kyrkje for å høyre han spele. I dag var det markering av Mangfaldsåret 2008 i Hylestad soknehus. Sjå http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/aktuelt/nyheter/2006/Mangfoldsar-i-2008.html?id=100064

Det er fort gjort å markere kulturelt mangfald med å invitere folk til å gå i folkedrakter og kome med matoppskrifter frå heimlandet. Vi har gjort det i fleire arrangement i Valle kommune, og Bykle kommune legg opp til eit tilsvarande arrangement neste laurdag i Hovden grendehus.

Vi som arbeider med folk frå andre land som er komne til Norge anten som arbeidsinnvandrarar eller som flyktningar og fått arbeid og bustad her, ser kanskje litt annleis på det enn folk som ikkje er så tett innpå dei til vanleg. I samband med slike arrangement har vi fleire gonger fått spørsmål om det er råd å motivere til at våre elevar i Valle Vaksenopplæring kan vere med på slike tilstellingar.

Etter kvart har vi gjort oss den erfaring at dei ikkje er så interesserte i det. Vi opplever at dei er meir opptekne av å gli inn i samfunnet så stille som råd enn av å syne skilnader som måtte vere. Etter kvart har vi begynt å seie det til dei som spør. Vi opplever at det kulturelle mangfaldet fort vert eit utstillingsvindu for dei og oss og ikkje eit levande fellesskap. Då er det ikkje råd å leve opp til intensjonen med tiltaket.

Vi ser jo at folketalet i kommunen etter kvart har fått innvandrarar. I Norge er talet på innvandrarar nesten 9 prosent, og det kryp oppover i Valle også. Vi har folk med svensk og dansk, finsk, nederlandsk, tysk, polsk og bulgarsk bakgrunn, for å nemne nokre av dei europeiske landa som er representerte i Valle kommune. Flyktningar frå Afghanistan, Iran, Tsjetsjenia og Burma bur og i kommunen, og vi ventar to familiar på til saman 14 frå Burma seinare i haust.

Etter kvart som dei lærer språk, går dei inn i ulike jobbar i kommunen. På den måten etablerer dei mangfald. Etter kvart går folk som åt ris fleire gonger om dagen over til brød og norske mattradisjonar, sjølv om dei vel ikkje lagar Setesdalssuppe enno. Her ein dag prata eg med ei i samband med at ho kjøpte bakverk i butikken. I hennar samanheng var kakebakst ikkje ein del av husmoropplæringa, så ho hadde ennå ikkje prøvd seg på det, sjølv om ho kunne ha god lyst.

Kor vil eg av med desse tankane. Bare minne om at dei har lyst til å lære noko av vår kultur og tradisjon, kanskje minst like mykje lyst som dei har til å syne fram eigne mattradisjonar i mange høve. Og truleg er det først når dei har blitt med i kulturelle aktivitetar som innbyggjarar i Valle og blitt kjende med korleis vi gjer ting at slike mattradisjonsarrangement kan lukkast, då opplever ein ikkje i så stor grad at ein har ein sær tradisjon, men meir at vi alle har sære tradisjonar i hopetal. Det må kome innanfrå, frå samhandling på like villkår som kan skape tillit og læring begge vegar. Så kan ein syne skilnad og spesielle kulturelle særtrekk.

Eventyr i skogen

Share

I den aktuelle timen onsdag fortalde Malmfrid Nyborg Homme om Valle Bygdekvinnelag sitt arrangement der medlemmene skulle spele ulike folkeeventyr i skogen på vegen frå Preststøyl ovanom Leite til Joresåne. Arrangementet gjekk av stabelen i går kveld, og dei var i alle fall heldige med veret. Sjeldan fin haustdag 9. oktober i år.

Det synte seg at dei og var heldige med oppslutninga. Eg snakka med ho som spelte Reveenka, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Reveenka og ho meinte det kanskje var så mange som opp mot 100 som tok turen i det fine veret. Lisbeth på biblioteket, som hadde øvd inn fire eventyr til arrangementet, tok ikkje så hardt i, men ho meinte det kanskje hadde vore opp mot 70. Diverre hadde ingen av skodespelarane kome på å telje, så dei måtte gå gjennom deltakarane og telje i ettertid. Men Dei tre bukkene Bruse, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/De_tre_bukkene_Bruse som kom attende frå setra og gjekk på brua over Joresåne, dei er no vel heime att etter ein lang sommar på fjellet.

Sjølv hadde eg ikkje planar om å gå den turen. Etter å ha hatt sending både tysdag og onsdag, gledde eg meg til ein roleg torsdag, og om det høvde slik, ville eg heller ta turen til Brokke grendehus og høyre Sigurd og Daniel spele og fortelje om spelemenn frå Garo. No høvde det ikkje slik, for eg vart sitjande på biblioteket i staden for Lisbeth, ettersom den som skulle hatt vakt der, vart sjuk. Det er greitt å kunne gjere ein innsats for kulturen i Valle, det kan skje på mange måtar. Etter eit kort innføringskurs i å bruke MicroMarc utlånsystem, tenkte eg at lukka står den kjekke bi og sette meg bak skranken på biblioteket og helste Lisbeth lukke til med eventyrforteljinga.

Eg sat i grunnen der og tenkte at den som kom på biblioteket i dette fine veret, måtte vere ganske sugen etter lesestoff. Det synte seg at eg fekk rett, det var ikkje mange som var innom, så sjølv om datasystemet ikkje var heilt vennleg og eg difor ikkje klarte å bruke den nyerverva kunnskapen, vart det ikkje mykje for Lisbeth å ta att då ho kom på jobb i dag.

Ei av bøkene som var levert inn, var Ken Follet: I all evighet http://no.wikipedia.org/wiki/Ken_Follett og eg stod på venteliste til å få den. Så eg tenkjer eg avsluttar her og ser om eg får lest litt av den mursteinen på over tusen sider før natta ror sin lette båt, som Sondre Bratland syng det så fint på plata Kvilestein. http://no.wikipedia.org/wiki/Sondre_Bratland

Ein spennande kveld

Share

For meg var onsdagskvelden ein spennande kveld. Eg var sett opp som teknikar, men så synte det seg at Ørnulf Hasla, som var sett opp til å vere programleiar, var i USA og ikkje kom heim før fredag. Det førte til at eg ba Ronny Stavsholt å ta ansvar for heile kvelden, noko han kunne. Men likevel vart det til at eg fann dei innslaga vi skulle ha tidleg på kvelden.

Første innslaget i den aktuelle timen var Leonhard B. Jansen som kom og fortalde om Jon Løyland, han har redigert ei bok med stoff Løyland samla og skreiv ned saman med bilete han tok. Den skal lanserast på Revsnes Hotell neste onsdag, men vi fekk smakebitar av boka i radioen i kveld. Alle som vil kan kome på lanseringa, som skjer klokka 15.

Deretter kom Malmfrid Nyborg Homme for å fortelje om Kulturveka 2008, ho er leiar i komiteen som står for den. Rett frå fullsett spitekafe på Husfliden til aktiv informasjon om resten av veka.

Til sist kom Kim André Rysstad og fortalde om plata som vart kåra til Årets nykomar på FolkeLarm nyleg: Tak hardt uti hand. Han fortalde og om Kingelvev, konserten han og to andre musikarar hadde i Valle kyrkje sist laurdag. Då kom det 70 publikum, dei har gjeve svært positive tilbakemeldingar. Vi fekk smakebitar både frå Årets nykomar-plata og frå konserten i kyrkja.

Det var litt usikkert kven som skulle kome frå Valle komune, på papiret stod det Velkomstsenteret, men det synte seg å vere Utviklingsavdelinga ved kulturrådgjevar Torunn Charlotte Lund. Ho hadde ei rekke ting å fortelje om med utgangspunkt i kulturarbeidet ho driv.

Når så Torleif B. Harstad dukka opp for å ha Tankar frå Bibelen, var vi ganske godt i veg med kveldens program. Ronny fekk ein liten pause frå studio, men snart var han i gang att med eit blues-program. Deretter leidde han Open sending med triveleg småprat med dei som ringde inn. Rebusane handla om Kulturveka 2008 og vi fekk nok telefonar til at det vart ein triveleg kveld, sjølv om det neppe kan kallast nokon telefonstorm. Difor hadde Bitte og Ingunn ein roleg kveld, dei og.

Ein lang sykkeltur – og litt til

Share

Nina Irslinger, organisten på Evje, sykla sommaren 2005 frå Nordkapp til Lindesnes. Ho er ikkje den einaste som har gjort det, men trule den einaste som fortel om det med bilete og levande korsang. Det skjer i morgon kveld i Spelestoga i Valle, og det er Syngjandi som er koret ho har med seg. Sjølv spelar Nina piano til bileta.

Turen til Nina tok 38 dagar, i snitt sykla ho 98 km kvar dag, det er om lag så langt som ho køyrer når ho måndag dreg frå Evje for å halde foredraget sitt. Totalt sykla ho 3500 km, og ho la turen om Vesterålen og Lofoten, ho sykla langs kysten frå Trondheim til Bergen før ho tok turen gjennom Setesdal og til Lindesnes. Litt sør for Bodø var ho innblanda i ei ulukke som førte til brist i skulderblad og ribbein. Då måtte ho ta ein pause eit par veker før ho kunne halde fram.

Eg veit ikkje kor mange andre setesdølar som har teke den turen. Det var eit sykkelmiljø som dreiv med konkurransesykling tidlegare, men då Jan Olsen tidlegare i haust var i Valle Radio og snakka om Syklar til Cuba, sa han at det var tre frå Valle som hadde vore med på Color Line Kristiansand-Hovden. Men det er og konkurranse, å sykle for å oppleve er ei anna greie.

I programmet for Kulturveka 2008 var det i dag, sundag, bare sett opp spasertur frå Preststøyl øvst i Leite, nord til Tveitebø og attende til Valle sentrum langs vegen. Ein kunne ta ein stopp hjå Sissel Åkre for kaffirus. Til Setesdølen fortalde Sissel at eit slikt tiltak minner henne om miljøet hennar heime i Oslo, der sundagstur i Nordmarka med innlagt stopp på ein serveringsstad for kaffe og vaflar. Det er slikt ein kallar kul tur.

Sjølv har eg avrunda haustferien med å seie farvel til barnebarn som har vore på besøk nokre dagar. Og så har eg skrive om Pierre Nkurunziza på wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza Han er president i Burundi og er på offisielt besøk i Norge i morgon. Historia om han er ganske spesiell, han var ein av mange som vart påverka av Aril Edvardsen sine evangeliseringskampanjar. Du kan lese meir om det via lenkene i artikkelen om han.

Eg tenkjer av og til at wikipedia bør ha stoff om noko som er aktuelt i Noreg, for då er det mange som slår opp på Internett for å få vite meir. Dermed rota eg litt og utvida den artikkelen. Men no er det tid for å kome i gang att etter haustferien. Lukke til.

Sauesjåprogrammet

Share

Programmet for sauesjåsendinga i kveld er slik:
Ansvarleg:Øyvind Jacob
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Gudrun Nomeland og Berit Homme

18:00 Aktuell time med gjester i studio
19:00 Kommunen informerer ved BEA
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Gladmusikk
21:00 Open sending ved Britta Lise Homme

Sjølv er eg i Mandal denne helga og får ikkje høyre sendinga, men eg fekk ein epost frå Britta Lise som var innom for å teste at utstyret fungerte. Ho fortalde at det skletta og var lite triveleg ver, noko som jo ikkje er så uvanleg på sauesjået. Desto meir får dei vel seld av suppe og eplekaker i Menighetshuset på basaren til Bygdekvinnelaget.

Programmet for sauesjådagen er rikhaldig og startar klokka ni med vurdering og kåring av verlam. Dette vil jo gå føre seg heile dagen. Klokka 10 opnar ordføraren arrangementet, og 10:15 er det Sentrumsvandring ved Setesdalsmuseet. Klokka 11 er det demonstrasjon av korleis ein vurderer verlam, og 11.30 er det gjetarhundoppvisning ved gjetarhundinstruktørar frå Telemark. Klokka 12:00 startar barneaktivitetane ved Erla 4H, og kvarteret etter er det ny sentrumsvandring.

13:00 er det oppvisning i agility (hinderløp for hundar). Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Agility for meir informasjon om dette. Det er Rolf Moseid, som er Noregsmeister i agility som skal ha dette programmet. Klokka 14 er det konsert i Valle kyrkje, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Valle_kyrkje ved Kingelvev, folkemusikkgruppa med Kim André Rysstad sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Kim_Andr%C3%A9_Rysstad saman med Jon Ole Morken frå Røros og Lajla Buer Storli frå Lofthus skal spele. Dei spelte og på Setesdalskappleiken i august og fekk svært stor respons. Plata til Kim Andé har fått svært gode kritikkar, http://no.wikipedia.org/wiki/Tak_hardt_uti_hand her er det meir om den.

Så rundast Sauesjådagen av klokka 15 med premieutdeling til vinnarane av fotokonkurranse, den som tippa vekt på verlam og premie for beste verlam, som så skal auksjonerast. Klokka 17 er det trekking i basaren på Menighetshuset, og så er ein rikhaldig dag over.

Amerikatur og Amerika-tankar

Share

Medan Norsk Høstfest sjå http://www.hostfest.com/ går føre seg i Minot, sjå http://da.wikipedia.org/wiki/Minot_(North_Dakota) (vi hadde ikkje artikkel på norsk, så du får klare deg med den danske og kanskje gå frå den til den engelske) med folkemusikk, Bjøro Håland, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8ro_H%C3%A5land fårikål og sal av smykke (Ørnulf Hasla er der i år og) startar Kulturveka i Valle med konserten PLAY PIANO PLAY med Øystein Kikut i Spelestoga i morgon klokka 19:30. Det er der lagt opp til at ein skal gjette fire til fem av stykka som Øystein spelar og som ikkje er sett namn på på programmet, og så kan ein vinne tur til USA til verdi av 5000 kroner. Han spelar populærmusikk frå hundre år tilbake og fram til vår tid, men så var det å hugse kva stykka heiter.

Konsertar i Spelestoga er gjerne intime opplevingar, ofte kjem det 20 til 50 personar på dei. Dette er altså opninga av Kultuveka 2008, og ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund skal markere det. Eg veit ikkje om det vert direkte overføring til Valle Radio, men det er bare dei som møter opp i Spelestoga som får vere med i konkurransen. Billetten kostar 100 kroner, det er Folkeakademiet som står for dette arrangementet.

Det er åtte år sidan Valle Radio arrangerte Amerikatur. Det var eit svært populært tiltak, framleis snakkar folk om turen med glød og glede. Så får det våge seg at det meste ein høyrer om i media om USA er bankkrise og økonomiske problem. USA er mykje meir enn det, og Norsk Høstfest har halde på i 31 år. År etter år møtest folk frå USA og Canada med folk frå dei skandinaviske landa til nokre dagar saman. Konsertane der er ikkje intime saker med få tilhøyrarar, dei samlar tusenvis, særleg når Bjøro syng, men gjennom åra har det vore hundrevis av artistar som har gledd publikum med sin musikk.

Om du får ein fersk rapport frå Ørnulf sin tur til USA i Valle Radio fredag kveld, står att å finne ut. Men det kan godt tenkjast at det kjem ein rapport i år og.

Oktober

Share

Så er det blitt oktober, og sjølv om haustferien på skulen ennå held fram, er det slutt på haustferien på bloggen. Eg har unna meg nokre dagar utan å skrive blogg denne første delen av haustferien, men no får ein starte for fullt att.

Samstundes har eg gått og tenkt litt på bloggen og funne ut at eg vil skrive om litt fleire emne enn det eg tidlegare har hatt som rettesnor. Denne bloggen har frå eg starta å skrive, vore knytt til Valle Radio. Men då eg starta, hadde eg ikkje oppdaga wikipedia på internett. Sidan har de jo sett at dei fleste artiklane eg skriv, gjerne får ei lenke til wikipedia når det høver slik. Difor har eg tenkt å utvide interesseområdet for bloggen litt, no vil eg og skrive om wikipedia når det høver slik.

Fyrste laurdagen i oktober er det sauesjå i Valle. Det er og starten på kulturveka, ei veke med eit omfattande innhald der mange aktørar skal i elden. Torunn Charlotte Lund var i radioen hos meg og fortalde om opplegget midt i september, og fredagskvelden står Torleiv Jore til rådvelde for Øyvind Jacob si sending i Valle Radio til å fortelje om sauesjået til heile dalen. Sendinga den kvelden er til heile dalen, og Britta Lise skal vere vert i Open sending frå klokka 21.

Fredagskvelden er det og opning av kulturveka. Det skjer i Spelestoga klokka, der Øystein Kikut skal halde ein konsert med tittelen Play, piano, play. Der vil han servere musikk frå amerikansk underhaldningsmusikk frå 1850 til 1980. På dette arrangementet vert Kulturveka 2008 opna av ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund, og så går det slag i slag med eit utvida kulturomgrep sine mange arrangement. Alt fredagskvelden er det eit nytt arrangement, den årvisse Sauedansen på Valle Motell.

Eg kjem attende til kulturveka 2008