Merkelapp-arkiv: setesdalskonferansen

Heilårsveg til Sirdal

Share

Er det for seint? var tittelen på Jon P. Knudsen i sitt foredrag på Setesdalskonferansen i dag. Han synte trendar i samfunnet som heilt klart ikkje var til fordel for Setesdal, veksten i landet skjer i byområde som Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Dette illustrerte han med kart som synte både tilflytting og fråflytting.

Det hjelper ikkje kor ein er fødd om det ikkje er arbeid å få når ein veks opp, då flyttar folk. Så blir hus ståande tome og blir brukt i feriar og fritid. Han var klar på at statistikken ikkje fangar opp slikt, for folk brukar hus i større grad enn ein skulle tru. Det er ikkje stavnsbånd.

Eit anna trekk i foredraget hans viste at arbeidsmarknadene rundt byane har utvida seg, i dag snakkar ein om Agderbyen, ikkje om den einskilde by når det gjeld arbeidsmarknad. Difor kan ein bu på Byglandsfjord og jobbe i Kristiansand, det er overkommeleg pendlaravstand. Men lenger oppe i Setesdal er det vanskeleg, særleg for Bygland og Valle. Bykle klarar seg betre takka vere Hovden si sterke stilling som for fritidsbustader.

Ei løysing kunne vere at ein fekk datalagringa på Støleheia, det ville gjere at folk kunne bu lenger nord og pendle dit, men om det kom eit fengsel på Evje, vil det hjelpe meir.

Arbeidsplassar innan kultur burde nok og bli høgare vurdert, meinte Knudsen, det har vore game changers.

Men det som ville endre situasjonen dramatisk, ville vere om ein fekk bygd ein indre veg mellom Oslo og Stavanger. Den ville få eit vegkryss i Setesdal og all erfaring seier at vegkryss skapar aktivitet om ein vil ha aktivitet. Knudsen meinte at ei nordre linje via Ryfylke ikkje var noko gode for Jæren, så Setesdal burde sende ein delegasjon til Sandnes og få dei med på laget for å skape glød og glede for ein indre veg. Då er det ikkje for seint.

Regionrådet bør høyre på Knudsen og lage ein slik delegasjon og dei bør ikkje vente til Riksveg 9 har fått gul stripe, for det langsiktige arbeidet bør startast snarast.

Bærekraftig produksjon og etisk handel

Share

Dette var første tema på Setesdalskonferansen 2015. Sara Fosstvedt, 30 år gammal gründer av klesmerket Age of Enlightenment fortalde om bakgrunnen for engasjementet sitt der ho var oppteken av at produksjon av klede måtte bli berekraftig og etisk fundert og ikkje utnytte arbeidsfolk i den tredje verda.

Med bakgrunn frå marknadsføring av klede hadde ho teke utdanning innan dette både på BI og i Australia, men sidan reiste ho til Ghana og underviste folk som syr klede i marknadsføring. Ambisjonanen om å redde verda var store, så store at legen ba henne ta ein pause då ho kom heim.

Men etter kvart kom kreftene tilbake og ho allierte seg med venner frå skuletid og studietid og frå tida då ho arbeidde og i 2013 etablerte ho selskapet Kongla production som produserer klær i Fair Trade, betal litt meir slik at produksjonsarbeidarane får rettvis løn.

Med profesjonelle designarar og kolleksjonar oppkalla etter kjente folk som har stått for berekraft og rettferd har ho lukkast, kolleksjonane vart utselde.

At ho er ein marknadsførar av rang synte seg og i at ho hadde med skjorter for sal på konferansen, så no er det nok mange setesdølar som går i nye klede i dagane framover.

Gamle kvite menn med makt vil ikkje ha forandring, men de er komne på konferansen fordi de vil ha endring, så det er håp for Setesdal, avslutta ho.

Du kan lese meir om henne på Setesdalswiki
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Sara_Fosstvedt

Setesdalskonferansen 2015

Share

I dag klokka 12 starta Setesdalskonferansen 2015 på Bykle Hotell. 88 deltakarar står på lista, kanskje 15-20 var nye namn ut frå eit oversyn som Styrk Fjærtoft Trondsen fekk ved starten. Representantar frå næringsliv, offentleg sektor i stat og kommune og nokre politikarar kan her møtast og inspirere kvarandre.

Før konferansen starta hadde vi hatt ein nydeleg lunsj og mingla litt, så langt eg kunne skjøne har dei streva med å få plass til alle på hotellet, men med litt jenking, har det ordna seg.

Eg kjem til å skrive mange postar på bloggen i dag, eg vil prøve å få ned notat frå dei ulike samlingane. Tarald Myrum, som er styreleiar i Setesdal Regionråd, helsa velkommen. Berekraft og fornying er mottoet, og han vona at konferansen måtte føre til berekraft og fornying i kommunane i Setesdal.

Deretter kommenterte konferanseleiaren at det i år anten var tiande eller ellevte gongen konferansen vart halden. På den første konferansen var det fri bar, så folk hugsar ikkje så mykje frå den konferansen. Tida med fri bar er for lengst over, så folk hugsar nok betre etter kvart. Dermed bar det laust for første foredragshaldar, Sara Fosstvedt.

Foredragshaldarane

Share

Foredragshaldarar og innleiarar på Setesdalskonferansen 2013 har no fått artiklar på Setesdalswiki. Det har vore eit puslespel å finne stoffet, for mange av dei folka var ikkje veldig synlege med biografiske opplysningar i artiklar på Internett. Så sjølv om Internett er blitt ei viktig kjelde til informasjon om mykje, er vi på langt nær kome dit at det finst artiklar om folk flest der.

Wikipedia har eit nasjonalt perspektiv og dei som skal få artiklar der, må ha gjort noko som gjer at dei er kjende i meir enn eigen kommune. Unntak er ordførar og varaordførar, dei er automatisk notable, som det heiter. På Setesdalswiki har eg eit anna fokus, der kan i prinsippet alle få artiklar om dei har tilknytning til Setesdal. Ettersom eg skriv ut frå Setesdølen, så vil og ivedølar og åsdølar ha ein viss plass i leksikonet.

Setesdalswiki kom til etter at eit behov vart meldt på Setesdalskonferansen 2009. Dermed er det nok rett å seie at Setesdalskonferansane står i ei særstilling i tekstmassen på Setesdalswiki. Eg har prøvd å ha artiklar om deltakarane, det vil seie dei som har oppgåver der, men har til no ikkje lukkast å få på plass artiklar om folka frå bedrifter i Setesdal, sjølv om det har vore ambisjonen.

For i år er imidlertid no alle foredragshaldarane på plass med eigne biografiske artiklar. Eg lurte svært på korleis eg skulle finne stoff nok til ein artikkel om Jo Breivegen, men der var eg heldig, for i dag var det ein artikkel om han i Fædrelandsvenne som hadde nok stoff til at eg kunne lage ein leksikonartikkel. Takk til Johs. Bjørkeli for hjelpa med den artikkelen.

Årets Setesdalskonferanse skal vere i Hovden grendehus og så skal vi bo ein stad og ha måltid ein annan. Desse stadene har eg ikkje fått på plass artiklar om, så eg er enno ikkje ferdig med prosjektet om å gjere heile artikkelen blå, men det kjem seg. Du kan jo sjå sjølv: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalskonferansen_2013

Og så må du ikkje gløyme å melde deg på. Dei seier at Setesdølar er trege til å melde seg på slike arrangement. Fristen i år er 1. april, kan hende det vert fullt innan fristen går ut. send ein epost til post@setesdal.no så får du plass. Velkommen til Hovden.

Nye biografiar

Share

I dag vart det to nye biografiar om foredragshaldarar på Setesdalskonferansen 2013. Mannen som skal starte det heile torsdag 18. april klokka 10, Petter Planke, er ein gründer som no er blitt 76 år, men som ikkje kviler på laurbæra. Temaet hans er Grip dagen. Det skulle vel indikere temaet for konferansen så godt som det er mogleg å gjere det: Ein må gripe dagen om ein skal lukkast. Petter Planke var ferdig med Handelsgymnaset og skulle begynne på Handelshøgskulen. Så fekk han eit agentur for sjølvklebande etikettar og då droppa han studiar og gjekk i gang. Etter nokre år hadde han god innsikt i situasjonen til kjøpmenn rundt om i landet og såg at dei sleit med flaskepantproblem. -Tenk om vi kunne hatt eit hol i veggen der folk leverte flaskene og fekk kvittering for leveringa som dei kunne levere i kassen, var problemstillinga. Ingen hadde tenkt at det var mogleg før, men elektronikken var utvikla så godt på den tida, at no var det mogleg. I dag har TOMRA over 70% marknadsandel på verdsbasis. Planke er ute av firmaet, men har starta eit nytt firma i ein heilt annan sektor. No leverer han treningsapparat for musklar og skjelett. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Petter_Planke

Den andre eg skreiv om er direktøren for Innovasjon Norge på Agder. Erling Hellum er meir ein doldis, men kontoret hans formidlar støtte til folk som har gode idear og som vil satse på nyskaping. Han er jurist med ekstra master i management. I tillegg har han eit sterkt engasjement i Det norske Misjonsforbund. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Erling_Hellum

Dei to artiklane er ikkje spesielt lange, men det tek tid å setje dei saman når ein skal google fram den biografiske informasjonen som skal vere grunnlaget for ein biografisk artikkel. Sjølv om folk er ein del i media, er det ikkje alltid ein får vite så mykje om bakgrunn og samanhengar dei står i. Difor trur eg at artiklar av denne typen på Setesdalswiki kan vere gode å ha, også om folk som ikkje direkte har røter og liv i Setesdal. Det ser ut til at folk finn interessant informasjon på Setesdalswiki, for i mars har det i snitt vore vel 200 besøk kvar dag. Det gleder i alle fall denne skribenten.

Meir om Setesdalskonferansen 2013

Share

Setesdalskonferansen 2013 har mange folk som skal bidra med innlegg. Eg har ein ambisjon om å presentere alle gjennom å skrive artiklar på Setesdalswiki slik at lenkene i artikkelen om konferansen vert blå. No er det mange røde lenker der, då er det ingen artikkel om du trykker på lenka, men dei blå lenkene kan du trykke på og finne meir stoff.

I går fekk eg på plass artiklar om Roger Hagel Sørli og Rolf Arne Haugen. Dei er knytt til Hovden på kvar sin måte, Sørli som eigedomsutviklar og Haugen som opplevingsutviklar med utgangspunkt i Fjellgarden Hovden. Du finn artiklane her: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalskonferansen_2013

Det fine med å melde seg på med epost til post@setesdal.no no i palmehelga er at du når tidsfristen, som er 1. april, altså like etter påske. Det er under ein månad til 18. og 19. april, og med påskehøgtida mellom, går dagane fort. Så eg må stå på i helga for å gjere ferdig artiklar om dei andre foredragshaldarane, slik at folk kan sjå kva dei går glipp av om dei ikkje melder seg på.

Setesdalskonferansen 2013

Share

No er programmet klart. Det er blitt eit variert og spennande program. Konferansen startar 18. april klokka 10 med noko som må kunne kallast ei Pangopning: Petter Planke, ein av Norges fremste gründerar, står på talarstolen med temaet Grip dagen!

Alle næringslivsgründerar og andre bedriftsleiarar burde gjere som Petter Planke oppfordrar til: Grip dagen og dra til Hovden denne morgonen, du må helst kjøre tidleg frå Evje for å rekke det. For 1000 kroner får du eit foredrag av oppfinnaren som var i militæret på Evjemoen for mange år sidan, og som gjerne ville kome attende til Setesdal og vere med på Setesdalskonferansen. No skal han dele erfaringar frå eit langt liv, han er nettopp fylt 76 år.

I tillegg til denne flotte starten på konferansen, får du oppleve mange sider av Hovden, konferansen skal vere i Hovden grendehus, deltakarane skal sove på Hovdehytta, men festkvelden skal vere på Fjellstoga, dit vi skal fraktast i buss. Vi skal og bussast rundt på Hovden, til Fjellgarden, Skisenteret, lunsjen torsdag skal vere på Hovden Alpin Lodge, så her får vi med oss meir enn ein til vanleg kan oppleve på ein tur til Hovden.

Lokale folk skal vere med og bidra i programmet og fortelje om næringslivet i og utanfor regionen. (Gunhild Ørnulfsdotter Hasla har fått det til å etablere ein filial for Hasla i Oslo). Men eg har store voner til å høyre Erling Hellum fortelje om Innovasjon Norge sine støtteordningar, Dag Otto Lauritsen om å setje nye mål og å prestere noko ekstra og Einar Gelius om etikk og leiing. På dei tidlegare Setesdalskonferansane har alltid stortingspolitikarar funne tid til å vere med oss, i år er det val, så dei er kan hende alt på stemmefiske.

Ikkje nøl med å melde deg på. I fjor var det tregt med påmelding, men så løysna det og då vart det overfylt på Bykle Hotell. Eg veit ikkje om det er tak på kor mange som kan vere med på konferansen, men ein bør sikre seg plass jo før jo heller.

http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalskonferansen_2013

Gode på regionalt samarbeid

Share

På middagen under Setesdalskonferansen var det varaordførar Tor Hallvard Mosdøl som ønska velkommen til Bykle. Han heldt ein god velkomen-tale og avslutta med eit politisk stev. Eg tenkte at eg kunne bruke noko av det han sa på bloggen min, så eg spurde han om han hadde eit manuskript eg kunne bruke som grunnlag. Ikkje lenge etter låg det i innboksen min, og eg tek med eit utdrag av det han sa.

Velkomen til fylkesmann, politikarar, virkemiddelapparat og ikkje minst dei aller viktigaste:
næringslivet! Det er dykk denne konferansen er til for, og eg håpar at de har hatt eit godt utbytte av dagen i dag og får det også vidare i kveld og i morgon.

Godt samarbeid
Noko av det eg vart imponert over, etter at eg flytta tilbake til Setesdal, er det gode samarbeidet mellom det offentlege og private verksemder. Vegen er ikkje lang til dialog og råd. Og det er få som sit på høge hestar her.

I Bykle og resten av Setesdal investerast det privat kapital i fleire store prosjekt no, og det er dialogar med aktørar i nasjonalt format. Setesdal er interessant å investere i for den som ser moglegheitene. Eg har tru på at det skal det også vere i framtida.

Noko av det eg trur me kan bli endå betre på i Setesdal, er å skyte fram brystkassa og seie at me er stolte av det som skjer i her. Skryte av dei gode historiane, skryte av av me er gode på regionalt samarbeid. Eg er blant anna spent på å sjå kva som kjem ut av satsinga på lokal mat i Setesdal dei neste åra. Der er det mykje spennande på gong.

Bykle
Eg må nemne noko spesielt frå Bykle, sidan det er her konferansen er lokalisert. No sit me omtrent 400 meter frå der dammen over til Stavenes kjem. Otra Kraft og samarbeidspartnarane investerer om lag ein milliard i Bykle dei neste åra, og det er me sjølvsagt glade for. Kraftutbyggjinga ber med seg mykje positive ringverknadar, og denne gongen er det mest ikkje noko negativt i det heile.

Me får knytta Stavenes til bygda gjennom at det på toppen av dammen skal byggast veg, gangveg, vatn, kloakk og fiber. Rett og slett det som er nødvendig infrastruktur i bustadfelt. Dammen kjem kun til å ha 3 meter reguleringshøgde, slik at det i praksis vert eit flott lite vatn me får i bygda. Når Stavenes i tillegg er ein av dei mest solrike stadane i Bykle har me god tru på at det på sikt kan bli eit svært attraktivt bustadfelt, med kort veg til dei sentrale funksjonane i Bykle. Gardane vert liggjande å trone på toppen slik dei gjer i dag. Attraktive bustadfelt er viktig for oss i Bykle og i Setesdal.

Stev
Agder folkemusikkarkiv har ein stevdatabase på Internett. Eg skulle i eit bryllaup ei tid tilbake og hadde bestemt meg for å kvede litt der. Då eg sat og surfa i folkemusikkarkivet fann eg eit stev som handla om politikarar i Setesdal. Eg veit ikkje kven har skrive det, men eg tenkte eg skulle ta det til slutt. Elles må de ha ein riktig god kveld, og knytte gode nettverk som kan brukast i det daglege virke.

Høgrefokkji mi alli like,
dei sjave tru at da æ så rike.
Da` gang å tru da æ nokå stort,
men her i dale da kjem ti kort.

Mæ høgrevinden an må kje fye,
an fort tek slutt som ei kvirvlebye.
Om her va stemmo i hundretal,
passar inkje Willoch i Sætisdal.

Senterpartie seg inkje jenkar,
men hell fast Høgre mæ sterke lenko.
Om partiformann æ stor å sterk,
fær an inkje gjere da store verk.

Sosialistan vi ver så svære,
av aire vi da kje nokå lære.
Da bite frå si mæ nebb å klo,
det æ nokå dei have lært av Gro.

Programmet for konferansen finn du på Setesdalswiki, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Setesdalskonferansen_2012

Fleire quiz-spørsmål om mat

Share

I går sa eg at vi hadde tre poeng halvvegs i quiz-en, men det var nok å overdrive litt, for det var etter seks spørsmål bordet vårt kom til tre poeng. Kva for eit krydder er frå gammalt av rekna som ertesuppekrydderet, det kan ein nok vanskeleg rekne med at seks mannfolk utan særleg kokeerfaring (trur eg) skulle kunne svare på, sjølv om ein av dei meinte at det kunne vere karve, for det var vanleg å ha i suppe, trudde han. Så vi skreiv karve og ignorerte dei som meinte det kunne vere salt, salt er ikkje rekna som krydder, tenkte vi. Men så var svaret timian, det hadde visst ingen i gruppa høyrt, så smultringen var rimeleg fortent, trur eg nok helst. Men vel heimkomen kunne eg lese på krydderglasset i skuffa på kjøkken: Er uunnværlig i ertesuppen, og Reidun visste svaret utan å tenke seg om, sjølv om eg slett ikkje er sikker på at ho brukar det når ho lagar ertesuppe.

De skulle høyrt diskusjonen rundt bordet på spørsmålet om kva for ein blomstervekst som ein reknar kome frå Kypros og Syria og som er god å gratinere. Dei meir bereiste av oss meinte det måtte vere potet, for dei hadde fått nokre gode potetrettar på Kypros. Og dei fløtegratinerte potetene dei serverer på Bykle Hotell kan gjerne få ein til å tenkje slik, men dei kom frå Kyrvestad og var kortreiste og sjølve potetplanten kom vel frå Sør-Amerika, så Syria og Kypros høvde ikkje. Svaret vårt, etter innspel frå Tor Kjelleberg, vart brokkoli, den høver godt å gratinere og er jo ein slags blomstervekst. Men vi bomma der og, vi hadde feil farge på forslaget vårt, det skulle vere blomkål.

Silda som er ein nederlandsk spesialitet, det var neste spørsmål. Der var eg sikker, og dei andre hadde ikkje noko anna å føreslå, så vårt svar vart matjes-sild, og det var rett, så der fekk vi det siste poenget vi kapra oss i denne konkurransen, for på siste spørsmålet hadde vi ikkje fantasi nok til å finne svaret Bjørn Erling ville ha. Kva for ein grønnsak vert brukt i ei populær, søt amerikansk kake. Gunnar på Statoil meinte heilt klart at det måtte vere tale om gulrot, for gulrotkake i USA er så god at han til og med kan ete ho til frokost, og den testen er det ikkje mange kaker som består. Vi andre var ikkje usamde, gulrotkake er både søt og sikkert amerikansk. Men Bjørn Erling, som begynte i bakeriet på Hovden då han var 13 år og sikkert er større ekspert enn dei fleste på å lage kaker, om ikkje på å ete dei, meinte at svaret skulle vere gresskar, så vi måtte nøye oss med null der og.

Godt at det då stunda mot samling rundt middagsbordet denne torsdagskvelden og at vi etter kvart fekk anna å snakke om utover i dei små timane. Setesdalskonferansen er nettverksbygging mellom næringslivsfolk i Setesdal, og nettverk vart bygde mest til lyse fredagsmorgonen.

Temaquiz på Bykle Hotell

Share

Torsdagskvelden samlast deltakarane på Setesdalskonferansen 2012 seg til ein times underhaldning i regi av Bykle Hotell før middagen. Eit pynta glass med eller utan og nokre gode quizvener, så kunne ein gå laus på ein av dei meir spesielle quizrundane eg har vore med på. Bransjebasert, kalla Bjørn Erling det og lurte på om pastramipølse var frå Spania eller Italia. Der svarte vi Italia, og fekk eitt av dei fire poenga vi klarte å hale inn.

Kva heiter den nordafrikanske retten der den viktigaste ingrediensen er finmalt durumkveite? Det var ikkje så lett, for der kunne ein ikkje velje mellom to kjende, slik som i første spørsmålet. Då var de bare å saumfare kva ein visste om nordafrikansk mat, og det var lite, i alle fall for min del. Men ingen av dei andre deltakarane visste særleg meir enn meg, synte det seg. Ikkje eingong konferansens programleiar, Styrk Fjærtoft Trondsen, eller næringsutviklaren på Vindsås, Rune Ingebretsen, kom med betre forslag enn couscous, så det vart svaret vårt. Så synte det seg å vere rett, og jubelen stod i taket. To poeng av to moglege.

Veit du kor müsli kjem frå? Vi tippa Sverige eller Finland, kona til Bjørn Erling er finsk, men så kom vi til å tenkje på at bokstaven ü vert brukt også i tysk, så vi svarte Tyskland. Kven kunne kome på at dei også snakkar tysk i Sveits, så vi meinte vi burde fått eit halvt poeng for vårt svar, men det ville ikkje quizleiaren vere med på, så vi måtte notere ein smultring der.

Pomodori er mykje brukt i det italienske kjøkkenet, men kva er det? Der var vi heilt blanke, så vi skreiv pasta, men det var det slett ikkje, det var ein tomat-type. Og då vakna Styrk, han kjøpte alltid pomodori-tomatar på boks, det var dei beste hermetiske tomatane, kom han på. Vi andre lurte på kvifor han ikkje kom på det før han fekk vite svaret, men det gav ingen poeng å kome på det etterpå, ikkje eingong om ein hadde ei god historie rundt, så det vart ein ny smultring.

Kor stort er vanninnhaldet i agurk? Der var Knut H. Rysstad sikker på at det var 96%, men vi skreiv 97% for å ikkje blandet med alkoholinnhaldet i rein sprit. Men quizleiaren ville ha 90%, så vi fekk ikkje noko der heller, sjølv om vi seinare på kvelden kontrollerte med Wikipedia, som sa Agurk består hovedsakelig av vann (96-97%), men då var konkurransen slutt. Likevel gjorde det godt å vite at Knut og vi hadde rett, vi skulle hatt eit poeng der, og quizleiaren burde oppdatert kunnskapen sin.

Høvring er namnet på eit skalldyr, men kva namn brukar vi mest, det var femte spørsmål. Der var svaret krabbe, og det visste vi, så halvvegs i konkurransen var vi komne til tre poeng. I foredraget fredagen fortalde forresten Richard Jacobsen om ein kelner som gjekk som ein krabbe, ikkje seint, slik ein gjerne tenkjer om krabben, men sidelengs. Ein kelner som går sidelengs gjev ikkje noko godt inntrykk, så då restauranten han arbeidde på skulle kurse dei tilsette, måtte denne kelneren lære seg å gå rett fram.

Eg må lære meg å stoppe i tide, så eg stoppar her.