Merkelapp-arkiv: val 2007

Formannskapet klart

Share

I dagens sending var komande ordførar Bjørgulv Lund og Pål Dale gjester hos Bjørgulv T. Berg. Der kunne dei fortelje at formannskapet den neste perioden vil bestå av:

Ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund, Høgre
Varaordførar Sigbjørg Næss, Høgre
Pål Dale. Kristeleg Folkeparti
Steinar Kyrvestad, Senterpartiet
Liv Tanche-Larsen. Arbeiderpartiet

Desse kjem med i planutvalet:

Leiar: Rune Mikkelsen, Høgre
Saavi Nomeland, Høgre
Anette Bjørgum Berg, Høgre
Arne Bakke, KrF
Hilde Pedersen, Ap
Torleif B. Harstad, Sp

Den siste er ikkje avklart enno, det er ein person frå Senterpartiet. Ettersom det skal vere minst 40 prosent kvinner i alle utval, må vedkomande vere ei kvinne. Høgre har alt ei kvinne frå si gruppe, det same har Ap. KrF har ikkje noko kvinne i si kommunestyregruppe, det har Senterpartiet i Ragnhild Nomeland og Liv Bratlie Løyland.

Ein kommune i Vest-Agder spurde fylkesmannen om å få dispensasjon frå kravet om 40% kvinner i utval, men det var det ikkje råd å få, for kravet om 40% kvinneandel er absolutt.

Valget i Valle 2 Refleksjonar

Share

Fleire har sett på valet i år i høve til gamle skiljeliner. Det er ikkje sikkert dei gjeld lenger, men det nye kommunestyret i Valle har ei samansetning når det gjeld Valle/ Rysstad og ei aldersfordeling som er slik:

Arbeidarpartiet:
Alle bur på Rysstad, gjennomsnittalder er 54 år, ei kvinne, to menn.

Kristeleg Folkeparti:
Alle bur i Valle, gjennomsnittalder er 43,3 år, tre menn.

Senterpartiet:
Fire bur i Valle, ungdomsrepresentanten bur på Rysstad, gjennomsnittalder er 44 år, to kvinner, tre menn.

Høgre:
Seks i Valle, fire på Rysstad, gjennomsnittsalder er 41,4 år, tre kvinner, sju menn.

Av dei 21 representantane er 6 kvinner og 15 menn, 8 bur på Rysstad, 12 i Valle.

Valget i Valle

Share

Så er valget over og det vart eit resultat som sjølv ikkje Høgrefolk hadde trudd var mogleg. Resultatet syner at det var 1036 som kunne stemme og deltaking på 68,66%, og av 21 representantar i kommunestyret får Høgre 10, Senterpartiet 5, Arbeiderpartiet og Kristeleg Folkeparti 3 kvar.

Resultatet vart slik:

**Høgre**
1. Bjørgulv Sverdrup Lund
2. Olav K. Hovet
3. Sigbjørg Næss
4. Saavi Nomeland
5. Rune Mikkelsen
6. Erling Sagneskar
7. Anette Bjørgum Berg
8. Jon-Ola Rysstad
9. Annbjørg Lindland Uppstad
10. Ove Lund

**Senterpartiet**
1. Steinar Kyrvestad
2. Torleif B. Harstad
3. Ragnhild O. Nomeland
4. Liv Bratlie Løyland
5. Olav Kåre Bøe

**Arbeiderpartiet**
1. Liv Tanche Larsen
2. Olaf Henrik Homme
3. Toralv Andersen

**Kristeleg Folkeparti**
1. Pål Dale
2. Arne Bakke
3. Arild Aabø

Valle Radio i Sørlandssendinga

Share

Siste valgstudio i Sørlandssendinga vart halde i går kveld i Valle Radio. Dei skulle vore utanfor Hasla i Valle sentrum, men det bles så mykje at dei flytta ned i radiostudioet vårt. Der var atter ein gong Ørnulf Hasla og Sigurd Haugsgjerd i elden, no saman med Signe Sollien Haugaa i Setesdal Regionråd. Med Signe og Sigurd dekka dei heile dalen, medan Ørnulf hadde ferske inntrykk etter maratonsendinga torsdagskvelden.

Det vart ein heil times sending frå Valle der dei oppsummerte nokre av emna som har vore aktuelle i valkampen i Setesdal.

Etter mi meining har vi fått mykje ut av å ha Valle Radio i aktivitet i samband med valkampen. Vi har hatt mange lydarar som har fått med seg deler av programma våre om valet i år. I tillegg til maratonsendinga torsdagskvelden, hadde eg eit lengre intervju med fylkesordførar Oddvar Skaiaa veka før, og Ørnulf let fire av kandidatane til fylkestingsvalet få tre minutt til ein appell torsdagskvelden, så vi har prøvd å dekke både kommune og fylke.

**Forhåndsstemming**
Eg har og lyst til å gje ein bukett roser i alle partifargar til Velkomstsenteret ved Jorunn Tveiten og dei andre som arbeider der. Dei har teke mot forhåndsstemmer frå 10% av dei røysteføre i Valle. Venleg og effektivt har dei hjelpt oss som ikkje kan vere heime på valdagen med å sende røystene våre til heimekommunen også. Jorunn har og vore i radioen for å informere om valet, særleg har ho lagt vekt på at ein gjerne kan kome å stemme sjølv om ein ikkje har legitimasjon. -I Valle kjenner me alle, seier ho, og å vere kjend av folk som tek mot stemmer er nok for å få stemme.

**Stemme for første gong**
Sjølv har eg hatt gleda av å syne flyktningar som skal stemme for første gong i år korleis vårt system for val til kommunestyret er. Ved kommunevalet kan ein som har budd i Noreg i tre år, stemme, og fleire av flyktningane våre har budd lenger enn det i Valle. For fyrste gong har dei fått valkort og er med i manntalet. Vårt system for demokrati er annleis enn i mange andre land, så vi har hatt nokre rundar for å avklare spørsmål dei har hatt og finne ut korleis forholdstalsval fungerer. Ettersom kommunevalet er eit val på folk ein kjenner, har vi også gått gjennom listene for å sjå kven dei kjenner, og det er ganske mange etter kvart. Det har og vore ein interessant prosess.

Då er det bare å gå til urnene i morgon og måndag i Valle og gjere borgarplikta si.

Spørsmål til politikarane 3 Industri, reising og TV

Share

Eg vel å ta desse spørsmåla samla og sorterer dei etter kva tid dei kom inn til epostkassa vår. Dei dekker fleire aktuelle tema i Valle.

**14:56**
Ettersom Rikstv ikke prioriterer andre områder enn Valle sentrum for digitalTV, hvordan stiller partiene deg til å prioritere opp breiband via fiber i de områdene som mister TV tilbud via vanlig antenne.
mvh
Knut Haugland

**15:04**
Over til påstand om at du vil jobbe meir internt i kommunen, i staden for at ordføraren skal vere på reise det meste av tida:

Synest ikkje du vi ha mange nok navlebeskuande valldølar, om ikkje ordføraren også skulle vere nettopp det?

Helsing Hilde

**18:48**
Hei
Til Steinar Kyrvestad
Har du gjort noko for å behalde/utvikle industri-arbeidsplassar i Valle?
Helsing
Tor Viki

Spørsmål til politikarane 2 Kulturhus og kulturskule

Share

**14:59**
Subject: Kulturhus
Hvordan stiller partiene seg til utbygginga av Storstoga?
mvh
Knut Haugland

**15:04**
Hei
spursmål til Bjørgulv S.Lund

Korleis kan Høyre forsvare ovenfor velgarane sine at:

Ved førre valg fekk Høyre god oppslutning P.g.a. dere sa NEI TIL KULTURHUS
Men i kommunestyret var det einstemmig vedtak for kulturhus. Kva gjer dette med troverdigheten “dikkås”.?

**21:53**
Kvifor vel kommunen å ikkje ansette rektor for kulturskulen? De seier at de vil satse på kultur med vekt på folkemusikk, og vi har dyktige musikarar med pedagogisk utdanning i bygda. Det vert uforståeleg å ikkje nytte det gode høvet til å få dyktige folk inn i viktige stillingar.

Spørsmål til politikarane 1 Sykkelsti

Share

I samband med sendinga torsdagskvelden om valet 2007, kom det ein del spørsmål på sms og epost til Valle Radio. Her er nokre av dei:

**Gang- og sykkelveg**
**14:45**

Trafikktryggleiken står prioritert på valprogramma til alle partia.

Når kan me vente å få gang/sykkelveg frå Valle sentrum til skulen/ barnehagen? Mange med meg, ynskjer dette. Pr. i dag er det farleg å “styre” ein unge åleine på denne vegen.

Då dei ungane som er i 10.klasse no gjekk i 1. klasse, var dette ein debatt. No er det gått 10 år, og ingen ting er skjedd. Må det skje ei ulykke, før det skjer noko?

Gudrun Sagneskar

**16:59**
Spørsmål til Senterpartiet:

Kvifor har dykk tatt med på programmet no at dykk vil prioritere sykkelveg sentrum – skulen når dykk har jobba imot den i åtte år. Kvar gong spørsmålet har kome har dykk svara at området rundt skulen er i planlegging og at det ligg inne. Men veien fra skulen til sentrum blir ikkje endra og det har jo ikkje vore noko i veien for at den kunna ha vore bygd før.

Helsing småbarnsmor

**18:03**
Til Bjørgulv Sv Lund.
Ang. gang og sykkelveg – til badeplassen på Honnevje.

Vil du prioritere arbeid med å få denne vegen ferdig våren 2008. Bed deg om at dette vert gjort før det skjer ei alvorleg trafikkulukke her – mange små born syklar her om sumaren.

Mvh Bjørg Brokka Rike

**22:11**
For sent for dette spørsmålet?

Hva med gang og syklelsti for den farligste strekningen vi har…: Sandnes-Kveste-Valle?

hilsen undrende

Valgsending i Valle Radio

Share

Det vart ein stor kveld i Valle Radio i kveld på mange måtar. Profesjonelt opplegg i kommunestyresalen der 8 mikrofonar var rigga slik at alle partia kunne ha to representantar i panelet:

*Høgre: Bjørgulv Sverdrup Lund og Sigbjørg Næss
*Senterpartiet: Steinar Kyrvestad og Torleif B. Harstad
*Kristeleg Folkeparti: Pål Dale og Arne Bakke
*Arbeidarpartiet: Olaf Henrik Homme og Liv Tanche-Larsen

Debatten starta klokka 18 og helt på fram til klokka 23, fem timar med tema om aktuelle spørsmål i Valle, leia av Ørnulf Hasla og Sigurd Haugsgjerd. Talarstol for publikum slik at dei kunne stille spørsmål. Nokre nytta seg av høvet: Edvin Brottveit, Sissel Åkre, Saavi Nomeland. Knut Haugland hadde eit spørsmål om breidband i høve til TV ettersom ein snart ikkje lenger får inn signal i store delar av bygda. Publikum møtte opp i stort tal, over 30 på det meste, 15 heldt ut heilt til slutt.

Då hadde dei vore innom svært mange emne, ikkje minst næringspolitikk fekk stor plass i programmet, truleg størst plass.

Helge Dahle var utereportar, men han fekk ikkje ordet før etter klokka halv ni. Då hadde han funne Torleif Jore, som hadde spørsmål om Grøn rehabilitering. Sidan kom det og spørsmål frå Anne Lise og Torleiv Harstad, som lurte på om det ville kome leilighetsbygg i Valle. Høgre lova at det skulle kome slikt bygg i Valle om dei fekk viljen sin, dei såg at folk kunne trengje bustader der dei ikkje hadde hage å ta seg av.
Pause, var det det?

Verdas beste vaflar var det Tobby og Jorunn som stod for, etter annonsen i avisa i alle fall. Pause for å ta dei i 10 minutt (utvida til 20) klokka 20, så var debatten i gang att.

Ingen telefonar til telefonvaktene, nokre sms-ar og e-postar til den epostadressa som var oppretta for høvet. Det meste vart teke hand om i løpet av programmet.

I løpet av sendinga var det også høve for 1.-kandidatane for nokre av partia til fylkestingsvalet å halde ein tre minuttars appell, her var Oddvar Skaiaa, KrF, Laila Øygarden, Ap og Svein Harberg, H, med på telefon, medan Tarald Myrum, Sp, var i salen og kunne bruke talarstolen.

Til slutt fekk kvart parti 3 minutt til oppsummering. Den kjem eg attende til.

Oddvar Skaiaa i Valle Radio

Share

Tysdag 28. august var fylkesordførar Oddvar Skaiaa i Valle. Han hadde stand saman med lokale KrF-politikarar i Valle frå klokka 15 til 16, så drog dei til Rysstad og hadde tilsvarande opplegg der. Etterpå var dei på Sylvgarden til omvisning og mat.

19:40 kom han så tilbake til Valle for eit intervju i Valle Radio. Det var improvisert, hadde ikkje plass i programmet som var trykt i avisa. Men det er jo ikkje kvar dag eit slikt høve byr seg.

Praten vår gjekk både om vervet han har hatt i åtte år og vonar å få attval til å ha i to år til, han reknar med at då vert Aust- og Vest-Agder slått saman. Dermed vonar han at samarbeidskonstellasjonen som har stått bak han no, kan få fornya tillit inn i neste periode.
http://no.wikipedia.org/wiki/Oddvar_Skaiaa

Skaiaa svara på spørsmål om programmet for Aust-Agder Kristeleg Folkeparti og kunne utvide det som stod der. I går var det ein aktuell debatt om snøscooter i NRK og fylkesordføraren var klar på at ein ikkje måtte ta bort høvet for folk til å bruke scooter for å kome seg på hyttene sine, å tvinge alle til å bruke taxi vert for rigid. Men det er naturleg med hovudtrasear og avkjøringar til den einskilde hytta. Omsynet til dyreliv er viktig, men han kunne knapt tenkje seg kva for eit ramaskrik det skulle blitt om ein tok bort retten til å ha båt ved kysten.

Skaiaa har hatt som mål medan han har vore fylkesordførar at han skulle svare ja til å hjelpe like gjerne øvst i Setesdal som ved kysten der han bur. Det har blitt ein del kontakt til Setesdal, mellom anna knytt til Riksveg 9, til Kristen Vidaregåande Skule på Bygland, Setesdal Regionråd og andre aktuelle saker. Ein av desse er arbeidet for å få til folkehøgskule i Valle. Det syner seg at ofte må fylket på banen for å tale saka til departement og rikspolitikarar, dei seier at dei kan ikkje høyre på 435 ordførarar, http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_n%C3%A5v%C3%A6rende_ordf%C3%B8rere_i_Norge men dei 20 fylkesordførarane kan dei høyre på, fortalde Skaiaa.

Skaiaa, som har vore lærar og rektor på Drottningborg før han vart politikar, har vore oppteken av politikk det meste av livet, heilt sidan han var med i ei studiegruppe og vart engasjert for Kristeleg Folkeparti. Han gledde seg over at Helene Horverak i Bykle står høgt på lista og trudde at det skulle vere mogleg for henne å få plass i fylkestinget.

Då vi var ferdige med praten, takka han for at til ei forandring han hadde fått ein lengre samtale i radio om politikk, -som oftast blir det bare eit minutt eller to, sa han.

Vi kvitterte med å gje han ein refleksvest frå Valle Radio og mana til arbeid for å få fleire sykkelstiar langs vegane i Aust-Agder.

Ordførarar

Share

I går sende eg ut ei etterlysing på wikipedia. Eg kan godt fortelje om den her og.

Eg meiner at det er viktig at ein har artiklar om ordførarane i Noreg på wikipedia. I alle kommuneartiklane er det namn på kven som er ordførar. Etter kvart som leksikonet vert større, vil ein få fleire ordførarar og kanskje over tid vil det vere aktuelt med lister over ordførarar i dei ulike kommunane.

Noko av det fyrste eg gjorde då eg begynte å skrive på wikipedia, var å leggje inn ein artikkel om ordføraren i Valle, Steinar Kyrvestad. Du kan sjå den her: http://no.wikipedia.org/wiki/Steinar_Kyrvestad

Då eg no i august tenkte på valet som kjem til hausten, slo det meg at det ville vere naturleg å ha informasjon om alle ordførarane i heile landet. På wikipedia er det slik at når ei lenke er raud, tyder det at det ikkje er nokon artikkel om emnet. Eit gløtt på lista over ordførarar i Aust-Agder viste at det bare var tre ordførarar som hadde fått artikkel. Men i går fullførte eg prosjektet når det gjeld Setesdal, så no er alle ordførarane i Setesdal på plass i wikipedia.

Det er diverre utruleg lite ein finn om dei på internett. Eg har vore rundt på heimesidene til kommunane. Alle har ei side med bilete av ordføraren og telefonnummer eller annan kontaktinformasjon. Men det står ikkje noko om kor lenge han har vore leiar av kommunestyret, ikkje noko om kva han gjorde før osb., slikt som det er naturleg at folk lurer på når dei møter kommunen sin representant.

Dermed blir artiklane bare stubber, som dei kallar det på bokmål. Dei kallar det spirer på nynorsk, det likar eg betre, for “spede spira lyt få stå”. Kanskje kan artikkelen vekse litt?

Her er lenker til dei andre ordførarane i Setesdal:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kay_Jeiskelid
http://no.wikipedia.org/wiki/Knut_A._Austad
http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Alfred_Ropstad
http://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Magne_Omdal

Og her er lenke til Alle ordførarartiklar i Aust-Agder: http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ordf%C3%B8rere_i_Aust-Agder

Greitt å klikke på dei no før valet.